О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№1247

гр.Бургас , 03.06.2015г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на трети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 828 по описа за 2015г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Подадена е жалба от Т.А.П., Г.К.П. и К.А.П. против Заповед № 131/ 07.04.2015г., издадена от кмета на Община Несебър.

С разпореждане от 08.05.2015г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателите да отстранят нередовностите на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това  да внесат дължимата държавна такса- 10 лева за всеки един, а документа удостоверяващ плащането да представят по делото.

            Съобщението, с подробно посочване на дадените указания е връчено на жалбоподателите на 18.05.2015г. : на  Т.А.П. – лично срещу подпис; на Г.К.П. и К.А.П.- при хипотезата на чл. 144 АПК във вр. с чл. 46 ал.1 и 2 ГПК. Съдът не изключва на осн. чл. 46 ал.3 ГПК, Т.А.П., която е получила съобщенията, адресирани до Г.К.П. и К.А.П., тъй като интересите им по това производство са безпротиворечиви.

            В указания от съда срок, който е изтекъл на 25.05.2015г. /понеделник, работен ден/, нередовностите не са отстранени .

            Ето защо и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Т.А.П., Г.К.П. и К.А.П. против Заповед № 131/ 07.04.2015г., издадена от кмета на Община Несебър.

Прекратява производството по адм. дело № 828 /2015г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбоподателя.

 

                                                           СЪДИЯ: