ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.06.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На петнадесети юни                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Й.Б.

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 827 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 10:02 часа се явиха:

За ВНОСИТЕЛЯ на протеста - Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно призован,   се явява прокурор Мануел Манев.

 

ОТВЕТНИКЪТ по касация  Общински съвет – гр. Царево, редовно и своевременно призован не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Делото е образувано по протест на Георги Дуков –прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги в община Царево, в частта и на Глава първа „Общи разпоредби“ – чл.3, ал.3, т.5, изр. Последно/трето/; Глава шеста „Административнонаказателни разпоредби“ – чл.19 и Приложение №2 „Размер на цените на услугите и правата, предоставени от общината“ – Точка 1. „Цена на услуга, предоставена от Община Царево за ползване и присъединяване към общинска инфраструктура. Иска се отмяна на посочените разпоредби.

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е да докаже, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорената наредба в съответните й части.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, същите трябва да се представят списък на разноските най-късно до приключване на съдебното заседание в настоящата съдебна инстанция.

Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

Съдът ДОКЛАДВА  постъпила по делото преписка по издаване на оспорения нормативен акт с писмо вх. № 4194/27.04.2017г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приеме административната преписка.  Претендираме разноски в размер на 20лева, която е внесената държавна такса от Прокуратурата.

 

Съдът във връзка с изявлението на представителя на Окръжна прокуратура - Бургас и предвид постъпилата административна преписка

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената по опис административна преписка по приемане на оспорения нормативен акт, постъпила с вх. № 4194/27.04.2017 година.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

               

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, поддържам протеста на Окръжна прокуратура Бургас като моля да отмените разпоредбите от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги в община Царево, а именно чл.3, ал.3, т.5 изречение последно и чл.19, и  т.1 от Приложение №2, поради противоречие с разпоредбите на чл.76, ал. 3 от АПК, чл.8 от ЗНА, от чл.148 до чл.156 от ЗУТ, както и с разпоредбите на чл.7, чл.8, чл.9  и от чл.123 до чл.127 от ЗМДТ.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

          

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: