РЕШЕНИЕ № 943

 

19.05.2016г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на дванадесети май, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  М.В.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  827  по    описа    за   2016 година.

 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Авангард примо“ ООД, гр. Бургас, Булстат 200240143, подадена чрез процесуален представител, против решение № 48 от 11.03.2016г., постановено по НАХД № 2/2016г. по описа на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-29490/20.10.2015 г. на директора на регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите, с което на касатора, за нарушение по чл.132, ал.1 от Закона за туризма, на основание чл.214 от ЗТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лв.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд досежно извършеното нарушение и приложението на чл. 28 от ЗАНН. Моли съда да отмени оспореното решение и да отмени наказателното постановление.

Ответникът – Регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите - редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че жалбата е неоснователна и следва да се потвърди първоинстанционното решение.

След като прецени твърденията в жалбата, становището на прокурора, и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на касационна проверка, съгласно чл. 218 от АПК, е решението на Районен съд – Царево само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Авангард примо“ ООД, гр. Бургас, Булстат 200240143, против наказателно № НП-29490/20.10.2015 г., на директора на регионалната дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите, с което на касатора, за нарушение по чл.132, ал.1 от Закона за туризма, на основание чл.214 от ЗТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лв. До налагане на санкцията се е стигнало, след като било установено, че при проверка на 30.06.2015г., в гр. Приморско лицето, осъществяващо туристическа дейност-ресторантьорство в обект заведение за хранене - бирария, не е поставило на видно място в обекта удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 0029490/09.07.2015 г., въз основа на който е издадено и обжалваното пред РС - Царево наказателно постановление, в което е пресъздадено съдържанието на акта.

За да постанови оспореното решение, съдът е приел, че от страна на дружеството е осъществен съставът на чл. 214 от ЗТ. Извел е доводи, че нарушението е доказано, АУАН и НП са издадени от компетентни органи в законовите срокове, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Така постановеното решение е правилно.

Неоснователни са възраженията на касатора и те не се подкрепят от събраните доказателства. Правните изводи на първостепенния съд относно тях, са подробно и ясно изложени в оспорения съдебен акт, поради което настоящата инстанция не следва да ги преповтаря.

В случая установеното деяние е квалифицирано в наказателното постановление като нарушение на  чл. 214 ЗТ, а именно: който не постави временното удостоверение за открита процедура по категоризиране или категорийната символика за туристическия обект по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 на видно място, съответно на територията на обекта, се наказва с глоба в размер от 500.00 до 1000.00 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000.00 до 3000.00 лева. Разпоредбата на  чл. 214 ЗТ е санкционна, но съдържа и състав на административното нарушение, за извършването на което е ангажирана отговорността на „Авангард примо“ ООД.  Съставомерните елементи са ясно изложени при фактическото описание на нарушението в АУАН и наказателното постановление – бездействие, изразяващо се в непоставяне на временното удостоверение за открита процедура по категоризиране за туристически обект на видно място на територията на обекта, стопанисван от „Авангард примо“ ООД. В конкретния случай посоченото изискване не е било изпълнено от наказаното лице. По делото чрез свидетелските показания на актосъставителя Недева /лист 44 и сл. от н.а.х.д. №2/2016г./ е установено, че временното удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта не е било поставено на видно място към момента на проверката и дори управителят в свое възражение от 13.07.2015 г. е заявил, че същото е било свалено от указаното за целта място и ще бъде представено на проверяващите по-късно. Тези данни несъмнено сочат неизпълнение на изискването за поставяне удостоверението на видно място в обекта и обосновават отговорността на търговеца за нарушение по чл.214, ал.1 от ЗТ.

Настоящият състав намира за неоснователни доводите в касационната жалба, че служителите са били назначени наскоро поради което не знаели, че удостоверението е било на хладилната витрина. Ролята на удостоверението, е да уведоми потребителите на туристическата услуга какви са условията в съответното място. Затова, удостоверението трябва да е разположено на "видно" място, т.е. да бъде достъпно за наблюдение, без да е необходимо съответния турист да полага специални усилия да се запознае с неговото съдържание /като напр. да поиска удостоверението от персонала или пък отиде до хладилната витрина за да го прочете/. В конкретния случай, проверката е извършена в обект- бирария и временното удостоверение не е установено да е разложено на каквото и да е място – то е представено впоследствие на проверяващия служител.

 По изложените съображения настоящият състав намира, че осъщественото в конкретния казус нарушение категорично не може да бъде квалифицирано като маловажен случай предвид липсата на многобройни или едно, но изключително смекчаващо обективната отговорност обстоятелства. Единственото такова - извършването на нарушението за първи път, е съобразено от наказващия орган при определяне размера на санкцията в горецитирания специален минимум на чл. 214 от ЗТ. Независимо от това, определеният с НП минимален размер на санкцията според настоящия съдебен състав е справедливо отражение на тежестта на нарушението и поради това е изцяло адекватен да изпълни целите по чл. 12 ЗАНН.

По изложените съображения и при липса на отменителни основания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми, поради което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІХ-ти състав,   

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48 от 11.03.2016г., постановено по НАХД № 2 по описа на Районен съд – Царево за 2016г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                          

                                                                           2.