О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                        Номер 1255             Година 04.06.2015                       град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на четвърти юни две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

 

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 827 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на С.С.Ч. с ЕГН: **********, лишен от свобода изтърпяващ наказание в Затвор в гр.Бургас. В жалбата се излагат твърдения, че е изнудван, заплашван и му е налагат психически и физически тормоз от друг лишен от свобода. Подал е жалба до началника на затвора, но вместо да се проведе разследване е бил дискриминиран, игнориран и му е наложен расизъм от ръководството на затвора. Вместо да бъде изместено лицето, което го тормози, той е бил затворен в стационара на затвора. Поискал е да бъде настанен в приемно отделение, където има настанени момчета с подобни проблеми, но му е отказано с мотив, че нямали право да го настаняват там, което счита за дискриминация и незачитане правата на човека, като според него действията и бездействията на ръководството на затвора тотално разрушават психиката на човек. Изразява опасения за живота и здравето си, тъй като не знае от стационара къде и в коя група ще бъде разпределен, а във всички групи го грози опасност, като дори и в стационара не се чувства в безопасност. Единствено в приемно отделение не се чувства в опасност и застрашен. Действията на ръководството на затвора го „потискат“ към отчаяние и депресия, чувства постоянно страх и несигурност, чувства се незащитен. Заплашван е „да не искам това от тях противен случеи щял съм да ям бои от полицаите“ и трябвало да мълчи за всяко едно действие срещу него от ръководството и ако тръгне да си търси правата е заплашван срещу него да бъде употребена физическа сила. Заплахите е получил от „психолошката“ на затвора, която е наложила срещу него дискриминация, расизъм, заплахи и обиди, които нараняват човешкото му достойнство. Настоява правата му да бъдат зачетени, да се вземе в предвид жалбата му, да се назначи проверка по случая за да се накажат административно виновниците за страданията – стреса и унижението на което е подложен в затвора Бургас.

С разпореждане № 2431/13.05.2015г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.150 и чл.151 от АПК е указано на жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването да отстрани следните нередовности: 1.Да посочи какво обжалва - административен акт, съответно действия или бездействия на длъжностни лица или административен орган. В случай че се обжалва административен акт да се посочи неговия номер и от кого е издаден. Ако се обжалват действия и/или бездействия да се конкретизират същите, като се посочи в какво се състоят, кога са извършени и от кои длъжностни лица или административен орган.; 2.Да посочи в какво се състои незаконосъобразността на обжалвания административен акт, действия или бездействия.; 3.Да посочи в какво се състои искането му, спрямо предмета на оспорването.; 4.Да посочи доказателствата които иска да бъдат събрани и да представи писмените доказателства с които разполага.; 5.Да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ и 6.Да представи преписи от жалбата и приложенията към нея, според броя на останалите страни. В разпореждането изрично е посочено, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. На жалбоподателя е изпратено съобщение за указанията на съда и той е уведомен лично на 18.05.2015г.. В определения срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК,  Административен съд гр.Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Ч. с ЕГН: **********, лишен от свобода изтърпяващ наказание в Затвор в гр.Бургас.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 827 по описа за 2015г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: