Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         988                        06.06.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На двадесет и девети май,                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Румен Йосифов

Членове:           1. Любомир Луканов

                           2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 827 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. с чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на М.М.М., ЕГН-**********,***, против решение №42 от 11.03.2014г. постановено по НАХД №26/2014г. по описа на Районен съд Карнобат. С оспореното решение  наказателно постановление №358/29.05.2013г. на началника на Районно управление “Полиция” гр.Карнобат (РУП-Карнобат) е потвърдено в частта с която на М.М.М., за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на осн. чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от ЗДвП е наложена глоба от 300лв. и е отменено в частта с която за нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, на осн. чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба от 10лв. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – началник на РУП-Карнобат, също не се явява в съдебно заседание, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява  частично допустима. Касаторът оспорва решението като претендира цялостната му отмяна. В частта му, в която наказателното постановление е отменено, първоинстанционното решение е благоприятно за жалбоподателя, поради което за него липсва правен интерес от оспорване на съдебния акт в тази му част. Предвид последното касационната жалба се явява недопустима по отношение  отменителната част на решението и следва да се остави без разглеждане като се прекрати частично касационното производство. 

Разгледана по същество в останалата й допустима част, касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение е правилно

Производството пред Районен съд Карнобат е образувано по жалба на М.М.М. против наказателно постановление (НП) №358/29.05.2013г. на началника на РУП-Карнобат (посочено в постановлението РУМВР, което е същото държавно учреждение), с което на осн. чл.179, ал.3, т.4 предл.І от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) му е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, а за нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, на осн. чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП, му е наложена глоба от 10лв.  За да потвърди процесното наказателно постановление досежно първото от нарушенията, първоинстанционният съд е приел, че при съставяне на акта за установяване на административно нарушение АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН. Актът бил надлежно връчен и подписан от нарушителя, след което се наложило той да бъде иззет заради съставянето на друг акт за друго нарушение.

Настоящият съдебен състав също счита, че не са налице формални предпоставки за отмяна на НП в обжалваната част, тъй като при реализиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него. Изземването на настоящия АУАН при съставянето на друг акт за друго деяние, е извършено не в нарушение, а в изпълнение на закона. Съгласно чл.157, ал.6 от ЗДвП, при съставяне на акт, контролният талон се отнема и се връща на водача след плащането на глобата, като актът заменя контролния талон за срок до един месец. Следователно след като актът заменя контролния талон, при издаването на последващ акт, предходният акт трябва да се отнеме, когато талонът вече е бил отнет със съставянето на друг акт. В случая актовете са равнозначни на контролните талони и законодателят е допуснал отнемането им.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебноВ настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

В касационната жалба се твърди, че в НП не са посочени обстоятелствата при които е извършено нарушението и доказателствата които го потвърждават. Това не е така. В постановлението много ясно е описано, а и жалбоподателят не оспорва обстоятелството, че на посочените в АУАН и в НП дата и място е управлявал автомобила. Пред полицейските служители жалбоподателят не възразил относно констатираното нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП, като изрично е записал в акта, че няма възражения. Съобразявайки изложеното съдът намира, че жалбоподателят управлявайки автомобил по път от републиканската пътна мрежа е бил длъжен да извършва това, след заплатена винетна такса. Не са налице доказателства за заплатена винетна такса за процесния автомобил, поради което съдът намира, че е осъществен състава на нарушението от обективна страна.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.221, ал.2, вр. чл.218 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба в частта й, подадена срещу решение №42 от 11.03.2014г. постановено по НАХД №26/2014г. по описа на Районен съд Карнобат, в частта му, в която е отменено наказателно постановление №358/29.05.2013г. на началника на РУП-Карнобат и ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело в тази му част.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №42 от 11.03.2014г. постановено по НАХД №26/2014г. по описа на Районен съд Карнобат, в частта му, с което е потвърдено наказателно постановление №358/29.05.2013г. на началника на РУП-Карнобат, с което за нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП на М.М.М., ЕГН-**********, на осн. чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание: глоба в размер на 300лв.

  Решението в частта му, в която касационната жалба е оставена без разглеждане и е прекратено частично касационното производство подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата му част е окончателно.

  

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                                                                          2.