О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 908/24.04.2013 година,  Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на двадесет и четвърти април, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм.д. № 827/2013 година.

 

Производството е по глава ХІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по искова молба на Д.В.П. с ЕГН ********** ***, Бургаски затвор, против Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - София.

В исковата молба се съдържа описание на битовите условия, при които ищецът изтърпява наказанието си, изложение за развитието на негово заболяване и взаимоотношенията му с различни длъжностни лица по този повод. Посочват се неблагоприятните последици, които лошите битови условия в затвора и бездействието на длъжностни лица са оказали върху психиката му. Иска се осъждане на ответника, като е определена цена на понесените неимуществени вреди в размер на 25 000 лева.

С определение № 732/01.04.2013 година (лист 1) съдът е указал на ищеца да уточни исковата си молба като конкретизира - поотделно - кое бездействие на кой орган оспорва и ако посочи няколко бездействия – да уточни поотделно размера на всяко претендирано обезщетение за всяко отделно бездействие.

На ищеца е посочено, че неизпълнението на указанията на съда ще има за правна последица връщане на исковата молба.

Съобщението с указанията на съда е получено от ищеца на 04.04.2013 година (лист 15), като до настоящия момент указанията не са изпълнени.

            По изложените съображения, съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

           

 

            ВРЪЩА исковата молба на Д.В.П. с ЕГН ********** ***, Бургаски затвор, против Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - София.

                                               

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 827/2013 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд – в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

СЪДИЯ: