ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 26.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и шести юни                       две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 826 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛФА АУТО ГРУП“ ЕООД, редовно уведомен, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

Не се явява вещото лице С.А..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото от пълномощника на жалбоподателя адвокат П. молба с вх. № 6410/22.06.2017 г., с която моли да не се дава ход на делото, предвид неизготвяне на заключение от вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза и не възразява да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви и представи заключението си в посочен от съда срок.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице с вх. №6454/23.06.2017 г., с която заявява, че не е изготвила заключението в законоустановения срок, предвид множеството документи, които следва да се проверят и анализират и моли за определяне на нов срок за изготвяне и депозиране.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да не  се даде ход на делото във връзка с молбата на ответната страна и на вещото лице и да се предостави възможност на вещото лице да представи в срок заключение по допусната по делото съдебно-счетоводна експертиза

 

СЪДЪТ, като намери искането на пълномощника на жалбоподателя и на вещото лице за основателно и предвид заявеното  в днешно съдебно заседание, намира, че ход на делото не следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 25.09.2017 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: