ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети май                                две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 826 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛФА АУТО ГРУП“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „АЛФА АУТО ГРУП“ ЕООД против ревизионен акт № Р-02002816003139-091-001/16.12.2016 г., издаден от Началник сектор „Ревизии“, възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Бургас – ръководител на ревизията, потвърден в обжалваната част с решение № 41/06.03.2017 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при ЦУ на НАП, с който са определени  допълнително задължения по ЗДДС за данъчните периоди: от м. юни 2014 г. до м. декември 2014 г., вкл.; м. януари, м. февруари и от м. юли до м. декември 2015 г.,вкл.; м. януари и м. февруари 2016 г., в общ размер от 68 831,98 лв., както и начислени върху тези суми лихви за просрочие от общо 11 789,47 лв., произтичащи от оспорено на основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, чл. 69, чл. 12 и чл. 6 от ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит по 27 бр. фактури, издадени от „Флор Екс Пи“ ЕООД с предмет на доставка – различни видове и количества авточасти, моторни и хидравлични масла, принадлежности за автомобили и др. на обща стойност 344 160,46 лв., с искане за отмяна на ревизионния акт в обжалваната му част като незаконосъобразен, поради неспазване на процесуалноправните и материалноправните разпоредби.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Моля да допуснете назначаването на счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в молба, която представям, с екземпляр за ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете приложените към преписка доказателства. Не възразявам по назначаването на експертиза.

 

Съдът по доказателства, като намери, че следва да приеме представените до момент писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

Като намери за основателно искането на адвокат П. за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза по делото със задачи, формулирани в днес представената от него молба,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените от адвокат П. в молбата му от днес въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводната експертиза в размер на 600 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 26.06.2017 г. от 15:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.17, ал. 7 АПК

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и за насроченото съдебно заседание след представяне на документ за внесения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: