Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        1029                                   11.06.2015 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, на четвърти юни, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                   2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдията Колева касационно административно наказателно дело № 825 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

          Производството е по чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и  наказания (ЗАНН)  във връзка с чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

          Образувано е по касационна жалба на началника на Районно полицейско управление гр. Несебър против решение № 77 от 19.03.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 911 по описа за 2014 г. на Районен съд гр. Несебър. Счита решението за незаконосъобразно, необосновано и противоречащо на закона. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да отмени изцяло решението на Районен съд гр. Несебър и да реши спора по същество.

          Ответникът по касационната жалба, Т.Д. *** , редовно уведомен,не изразява становище по жалбата.

          Прокурорът от Окръжна прокуратура гр. Бургас дава мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба и потвърждаване на обжалваното съдебно решение.

          След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

          Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

          Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд - Бургас само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.                   С обжалваното решение Районен съд гр. Несебър е отменил наказателно постановление (НП) № 14-0304-003135/11.11.2014 г. на Началника на РУП- Несебър, с което е наложено на Т.Д.Д. административно наказание: "глоба" в размер на 100 /сто/ лева на основание чл. 183, ал.5. т.1 от ЗДвП и са му отнети 8 /осем/ контролни точки за нарушение на чл. 6, т. 1 предл. второ от ЗДвП. При постановяване на решението си съдът е преценил, че наказателно постановление е съставено при съществено нарушение на установените в ЗАНН процесуални правила за съставяне на акт за нарушение и  съответно този акт не може да се ползва с установената в чл.189, ал.2 от ЗДвП доказателствена сила. Посочено е, че АУАН е съставен въз основа на предположение, тъй като свидетелят - актосъставител, с оглед на мястото, на което е спрял жалбоподателят, няма преки визуални  възприятия за смяната на сигналите на светофарната уредба, регулираща движението на движещите се в неговата посока към гр.Варна автомобили, вливащи се от зоната откъм к.к. Слънчев бряг. Съдът е приел, че от представените по делото писмени доказателства и от показанията на разпитания в хода на съдебното следствие свидетел не се установява по несъмнен и безспорен начин наличието на виновно извършени от жалбоподателят нарушения, като ответника не ангажира доказателства в подкрепа на установената в акта и НП фактическа обстановка, поради което съдът е обосновал извод за отмяна на наказателното постановление.

          Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е съвсем подробно описана и не е необходимо нейното повторно възпроизвеждане.

          Настоящият касационен състав счита, че правилно районният съд е приел, че от представените по делото писмени доказателства и от показанията на разпитания от районния съд свидетел не се установява по несъмнен и безспорен начин наличието на виновно извършени от жалбоподателят нарушения, като ответника не ангажира доказателства в подкрепа на установената в акта и НП фактическа обстановка.

          Районният съд е изложил подробни мотиви по приложението на материалния закон. Направените изводи от решаващият съд се споделят изцяло от касационната инстанция, още повече, че за тяхната обоснованост в делото са налице доказателства.

          Правилно съдът е преценил показанията на свидетелите депозирани в съдебно заседание за съответстващи на установената фактическа обстановка и съвпадащи с обясненията и на ответника по касация, като същите са намерени за недостатъчни да потвърдят по несъмнен начин извършването на нарушението. Показанията на свидетеля сочат, че действително положението на служебния автомобил е на мястото сочено от водача, като фактически пряка видимост към светофарната уредба регулираща посоката на движение на Д. е нямало, като се предполага, че след като секцията пред контролните длъжностни лица по главния път по посока Варна-Бургас е светела в зелено, то секцията за надясно касаеща посоката на движение на наказаното лице следва да свети в червено. Ето защо, след  контролните органи не са имали непосредствено възприятие, което да сочи, че по време на движението на автомобила водачът не е съобразил поведението си със светлинните сигнали, изводът на съда, че АУАН е съставен въз основа на предположение е обоснован

          Настоящият съдебен състав споделя напълно мотивите на първоинстанционния съд, относно недоказаността на вмененото на лицето деяние и намира, че по делото не е безспорно установено, че същият е осъществил състава на нарушение по смисъла на чл. 6, т. 1, предл.1 от ЗДвП, поради което неправилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност, още повече, че извършването на нарушението и вината на нарушителя не могат да се основават на предположения и умозаключения.

          С оглед изложеното и на основание чл. 221, ал. 2, предл.първо от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

          Мотивиран от изложеното Административен съд гр. Бургас

 

                                                          РЕШИ:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 77 от 19.03.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 911 по описа за 2014 г. на Районен съд гр. Несебър.

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                              

                                                                              2.