О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                от  27.08.2012 г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и седми август две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 825 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на директора на Професионална гимназия по дървообработване (ПГД) „Георги Кондолов” гр.Бургас против Заповед № ДК-02-ЮИР 48/07.03.2012г. на Началник на РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Пристройка към съществуваща сграда”, находящ се в поземлен имот № 1173, ул.***. Заявено е твърдение, че така установения строеж не е извършен от управата на учебното заведение. Изложени са подробни възражения във връзка с издадената заповед. Иска се от съда да остави без последствия оспорената заповед. В съдебно заседание поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът – Началник на РДНСК Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт К., оспорва жалбата като недопустима, тъй като е установено, че незаконния строеж е изпълнен от неизвестен извършител. При условие на алтернативност твърди, че жалбата е неоснователна предвид липсата на доказателства за законността на установената пристройка към работилницата.

Заинтересованата страна Л.Т. *** чрез процесуалния си представител адв. М., БАК, иска от съда да остави жалбата без уважение предвид факта, че е реализирано строителство без необходимите строителни книжа.

 

След като прецени твърденията на страните и приложения към делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира, че оспорването е процесуално недопустимо. Този извод се налага по следните съображения:

Съгласно Акт за публична държавна собственост № 3390/17.09.2004г., имот „Учебни работилници”  - полумасивна сграда със застроена площ 200 кв.м., на един етаж е съсобственост на държавата и наследниците на „Магура” АД. Имотът е с административен адрес гр. Бургас, ПЗ „Победа”, кв. „Акации”, ул. „Индустриална” № 17 в поземлен имот № 1173, при граници на имота, както следва: изток – „Елей” АД; запад – път; север – улица; юг – сгради на „Магура”АД. Правата върху имота от страна на държавата са предоставени на ПГД „Г. Кондолов” гр. Бургас.

С Констативен акт №1(124)/17.01.2011г. е установено, че е извършено разширение на съществуваща едноетажна сграда (учебна работилница), като е дадено описание на конкретната пристройка. При извършената проверка не е присъствал и съответно констативния акт не е подписан от представител на учебното заведение. С Констативен акт № 2(125)/17.01.2011г. е установено, че процесния строеж не съответства на предвижданията на ПУП, тъй като е изпълнено свързано застрояване. Посочено е, че установените нарушения са съществени по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, не могат да бъдат отстранени и безспорно квалифицират строежа като незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 от ЗУТ. При извършената проверка не е присъствал и съответно  констативния акт не е подписан от представител на учебното заведение. В посочените констативни актове като собственик на строежа е записан ПГД „Г. Кондолов” гр. Бургас. Макар в текста на двата констативни акта да е отбелязано, че се съобщават по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, липсват доказателства в тази насока.

Директорът на учебното заведение е подал възражение до административния орган срещу двата посочени констативни акта, като посочва, че не е извършвано ново строителство или дострояване на посочения имот или разширяване на съществуващите сгради, а съща така помещението е отдадено под наем.

Като се е съобразил с направеното възражение, началникът на РДНСК Бургас е издал процесната Заповед № ДК-02-ЮИР 48/07.03.2012г., в текста на която изрично е посочено, че извършителят на строежа е неизвестен. По този начин административния орган е извършил корекция на установените с констативните актове данни относно собствеността на установения незаконен строеж. В този смисъл за ПГД „Георги Кондолов” гр.Бургас не възникват права и не се създават задължения във връзка с установения незаконен строеж, поради което не е налице правен интерес от атакуване на посочената заповед. Съгласно чл. 147, ал. 1 от АПК, право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Видно от изложените съображения, учебното заведение не е сред категорията субекти, които имат право да обжалват заповедта на административния орган. Предвид разпоредбата на чл. 159, т. 4 от АПК, жалбата се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорващият няма правен интерес от оспорването.

 

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на директора на Професионална гимназия по дървообработване „Георги Кондолов” гр. Бургас против Заповед № ДК-02-ЮИР 48/07.03.2012г. на Началник на РДНСК Югоизточен район.

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 825/2012г. по описа на Административен съд  гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: