ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 03.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 824 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Ц.С. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

Ответникът Н. Р. Н., полицейски инспектор при Първо Районно управление на ОДМВР Бургас, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Г.Ц.С. против заповед с рег.№ 431зз-78/09.03.2018г. за задържане на лице, издадена от Н.Р.Н.на длъжност „Полицейски инспектор“ в Първо районно управление- Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо от ответната страна с приложена към него докладна записка рег. № 431р-3160/15.03.2018г.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя адвокат К., с искане да бъде издадено съдебно удостоверение, чрез което да се снабди от Първо РУ на МВР с информация дали към настоящия момент е повдигнато обвинение по ДП ЗМ-265/2018г. по описа на Първо РУ МВР Бургас.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Няма да соча доказателства.

 

Съдът намира приложените към административната преписка и към писмото с рег. № 431 000-3140/06.07.2018 г. на ответника писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното искане от пълномощника на жалбоподателя за издаване на съдебно удостоверение. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства, както и представената от ответната страна с писмо от 06.07.2018 г. докладна записка с рег. № 431р-3160/15.03.2018 г.

Да се издаде на жалбоподателя поисканото съдебно удостоверение, след внасяне на съответната държавна такса.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.11.2018 г. от 11.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: