ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 06.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шести юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 824 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС, редовно и своевременно призован, се явява  ст. ю.к. А.И. , надлежно упълномощена, с представено в дн.с.з. пълномощно.

 

         За ОТВЕТНИКА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

        

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТ.Ю.К. И.-  Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  вр. с чл.144 от АПК, съдът  извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по жалба от Областен управител на област Бургас  против Решение на Общински съветБургас, прието по т.52 от дневния ред на заседанието проведено на 29.03.2016г., отразено в Протокол № 9, в частта му по т.2: „Да се упълномощи В.А.И. – Председател УС на НЧ „Възраждане – 1927“ да управлява и да се разпорежда с имота, описан в т.1 по време на изпълнение на горепосочения проект.

Иска се отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът докладва, че по делото  е постъпила молба с вх.№ 5785/02.06.2016г., изготвена от ю.к.Г. Т. - процесуален представител на Общински съвет Бургас, с която се прави искане за  оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяванe на производство по делото на основание по чл.159, т.3 от АПК, тъй като оспореният административен  акт- решение на Общински съвет Бургас  е отменено  на заседанието, проведено на 01.06.2016 година, отразено в Протокол №12/01.06.2016 г. С решение по т.26 от дневния ред Общински съвет – Бургас е отменил оспореното в настоящето производство решение по т.52, в частта му по т.2 от Протокол №9/29.03.2016 г. В уверение на горното към цитираната молба е приложено заверено копие на докладна записка вх.№08-00-4767/13.05.2016 година от С.Р.А.- общински съветник, относно: Отмяна на взето Решение на Общински съвет-Бургас, прието по т.52, в частта по подточка №2 от дневния ред на проведеното  на 29.03.2016 година заседание/ протокол №9/ и заверено копие от дневен ред на Дванадесетото заседание на Общински съвет Бургас.Двата документа са надлежно заверени.

         Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

         Съдът дава възможност на процесуалния представител на оспорващия да изрази становище във връзка с пмолбата.

         СТ.Ю.К.И.- Не възразявам   по доклада. Не възразявам  да се приемат  представените доказателства.

Съдът намира, че представените  с молба вх-№5785/02.06.2016 година писмени доказателства  имат отношение към предмета на разглеждане на настоящето  дело,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото докладна записка вх.№08-00-4767 от  13.05.2016 година от С.Р.А.-общински съветник и  дневен ред на Дванадесето  заседение на Общински съвет  Бургас, проведено на 01.06.2016 година

СТ.Ю.К.И.- Моля да задължите ответника да представи заверено копие от решение на Общински съвет Бургас, взето на 01.06.2016 година   по протокол №12, в което  се твърди, че е прието решение, с което се отменя взетото  такова в т.52 от проткол №9/29.03.2016 година. Считам, че същото е неоходимо  за доказване на обстоятелството, че към настоящия момент  решението на Общински съвет  е отменено,  тъй като с представените  до момента  това не е безспорсно доказано.

Съдът намира направеното искане за основателно,  порадо което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна- ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ БУРГАС да представи по делото  заверено копие на цитирания в молбата протокол №12 от 01.06.2016 година  с решение по т.26 от Дневния ред на проведено от Общински съвет заседание, за което се твърди, че отменя  решението на Общински съвет гр.Бургас, предмет на оспорване по настоящето производтво.

Съдът  ОПРЕДЕЛЯ 5-дневен срок за представяне  на протокола, считано  от получаване на съобщението, като задължава  ответната страна да информира своевременно  съда  при евентуално влизане в сила на посоченото решение.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа  страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА  делото за 11.07.2016 година  от 13.30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

         Протоколът изготвенв съдебно заседание

         Заседанието приключи в 15:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: