ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

           1091                                    14.05.2014 година                            гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, тринадесети състав, четиринадесети май, две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                                   2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Колева касационно административно дело № 824 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на  чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

          Образувано е по частната жалба на Д.Д. ***, ЕГН **********, против определение № 9 от 06.04.2015 г., постановено по адм. д. № 7/2015 г.по описа на Районен съд гр. Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу писмо изх. №5800196/1/300614 на директора на дирекция “Управление на общинска собственост” (“УОС”), община Бургас. В жалбата се мотивират съображения за неправилност на съдебния акт в следствие нарушение на материалния закон, иска се отмяната на съдебния акт и връщане на делото за  решаване на спора по същество.

          В срока по чл. 232 от АПК насрещната страна не е взела становище по жалбата.

          Настоящата инстанция, като взе пред вид доводите на страните и доказателствата по делото, намери за установено следното:

          По повод подадена от наследниците на А. В. Д. молба  с вх. №583/30.09.2013г., началникът на общинската служба по земеделие  - гр. Бургас, в изпълнение на процедурата по чл.45ж от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), е изпратил мотивирано искане,  на основание §27 от ПЗР на ЗСПЗЗ до oбщински съвет Бургас, чрез кмета на община Бургас, за предоставяне на обезщетение част от №095010 целият с площ 18,07 дка, находящ се в кв. Меден рудник, гр. Бургас, местност “Брястите”, НТП - нива, IX категория, вид собственост общинска частна  - земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ. 

           С писмо изх. №58-00-196/1/300514 от 30.06.2014г. директорyt на дирекция “УОС” при община Бургас е уведомил началника на общинската служба по земеделие - гр. Бургас, че счита, че предоставяне на земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ по реда на §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за обезщетяване в конкретния случай е неприложим.

          Д.Д., като наследник на А.В. Д., е обжалвал пред съда посоченото писмо, с аргументи, че с него се накърняват законните му права и интереси, както и с аргументи за неговата незаконосъобразност.

          Районният съд - Бургас, с обжалваното в настоящето производство определение № 9/06.04.2015г. е оставил жалбата на Д.А.Д. без движение и е прекратил производството по делото, като е приел, че обжалваното писмо, няма характеристиките на индивидуален административен акт.

          Така постановеното определение е правилно.

          Съгласно чл. 21, ал. 1 от АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт.

          Съгласно императивната разпоредба на чл. 21, ал. 5 от АПК не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производството по издаване или изпълнение на индивидуалните или общите административни актове, или са част от производството по издаване на нормативни актове.

          В настоящия случай оспореното писмо, подписано от Директор на дирекция “УОС”, община Бургас, не е административен акт и видно от съдържанието му, то представлява уведомление до началника на общинска служба по земеделие - гр. Бургас. С уведомлението не се създават права и/или задължения за жалбоподателя, то няма самостоятелен правен характер. То не е адресирано до него, с него не може да се приключи производството по чл.45ж от ППЗСПЗЗ, защото в посочената разпоредба са предвидени индивидуалните административни актове, които се издават и съответно, които подлежат на обжалване в това производство. 

          Съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, общинският съвет се произнася на първото си заседание след постъпване на искането по ал. 1 с решение за предоставяне на имотите в изпълнение на задължението си по § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.). Решението се връчва по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицето по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на общинската служба по земеделие.         

          В случая кметът не е изпълнил задължението си по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ. В тази хипотеза кметът действа при условията на обвързана компетентност и няма възможност началник на отдел в общината с писмо до  общинската служба да възпрепятства внасянето на решението в общинския съвет. Писмото обаче не съдържа белезите на административен акт. С разпоредба на чл.45ж се предвижда осъществяването на един фактически състав, който завършва с решение на общинската служба по земеделие. В посочената разпоредба са предвидени кои са административни актове, които могат да бъдат предмет на обжалване в този фактически състав, съответно отказа за издаването им. 

          На основание чл.58, ал.1 от АПК, непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде акта. В този смисъл неоснователно е възражението в жалбата, че с обжалваното писмо се слага край на процедурата, тъй като жалбоподателят няма какво да обжалва. Съгласно цитираната по-горе легална дефиниция, административен акт представлява и  отказът да се издаде акт, било той изричен или мълчалив. Неоснователно е и  възражението, че няма как да се обжалва мълчалив отказ, тъй като искането не е входирано при него. В процедурата по чл.45ж от ППЗСПЗЗ е предвидено искането да се отправя чрез кмета. Видно от приложеното искане, то е входирано в община Бургас. Срокът за произнасяне на общинския съвет, съгласно ал.2 на чл.45ж от ППЗСПЗЗ - на първото заседание, започва да тече от постъпване на искането до кмета, поради което не е невъзможно да се обжалва мълчаливият отказ, формиран след постъпването на искането до кмета.

          Водим от изложените съображения и на основание чл. 236 вр. чл. 222, ал. 1, предл. първо от АПК Административен съд Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА определение № 9 от 06.04.2015 г., постановено по адм. д. № 7/2015 г. по описа на Районен съд - гр. Бургас.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

ЧЛЕНОВЕ:           1.      

              

  2.