ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 18.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети юни                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 824 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.Д., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат Г., редовно упълномощена от днес.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.К., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Г., редовно упълномощена от днес.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.Г., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Г., редовно упълномощена от днес.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.А., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат Г., редовно упълномощена от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Х.Т., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.Г.Т., редовно призована, явява се лично.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата лица, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо съдия, от името на моите доверители моля да приемете представените писмени доказателства. Представям допълнително писмени доказателства – 18 броя скици, попадащи в имот 95 по плана на новообразуваните имоти в местността „Брястите” и 3 броя заповеди на кмета на община Бургас, с които възстановява собственост. Представям и емлячния регистър от 1949 г., в който на името на общия наследодател К.Д.Х. е посочена нивата в местността „Брястите” от 21,7 дка. След 1949 г. общият наследодател се е отказал в полза на държавата. Представям Ви и протокол № 6 на Общинска комисия за ТПС. За всички имоти в местността „Брястите” има план от 1931 година.

Нямам доказателствени искания.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.: Ние сме изгубили делото, съдът им връща земята, така че ние сме били собственици когато съветът е казал да закупим тази земя. Прави са жалбоподателите.

Доказателства няма да представям.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото  документите, представени с административната преписка и тези, представени от пълномощника на жалбоподателите в днешно съдебно заседание и предвид липсата на доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от пълномощника на жалбоподателите в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Г.: От името на моите доверители моля да отмените заповед № КД-14-02-3/02.01.2014 г., с която отказват да бъдат вписани моите доверители – наследниците на К.Д.Х., като нови собственици в имот 07079.654.95 по плана на местността „Брястите” Представили сме писмени доказателства и от представените днес се вижда, че от имот 95 са образувани 30 поземлени имота. От тях за 25 Ви представих скици, които са издадени от кадастъра и сме ги представили в община Бургас за издаване на заповед на кмета на община Бургас. С нея се приключва процедурата по отношение на петте имота, включително и имот 95, като решиха, че не сме собственици на имота.

Моля да бъде отменена заповедта и да присъдите разноските по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.: Да се отмени заповедта, прави са жалбоподателите. Имотите им следва да бъдат записани в кадастъра като техни.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: