О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 887            Година 19.04.2012              Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на деветнадесети април две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира ДРУМЕВА                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                               2.Веселин ЕНЧЕВ

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно касационно наказателно административен характер дело номер 824 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба подадена от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството гр.***, представлявана от проф.д-р В.Н. – Изпълнителен директор, чрез адв.М.М. против решение с характер на определение № 21/07.02.2013г. постановено по н.а.х.д.№ 325/2012г. по описа на Районен съд гр.Поморие, с което е оставена без разглеждане жалбата и е прекратено производството по делото.

Ответникът – Директор на Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при Община Поморие, не изразява становище по жалба.

Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение, с характер на определение Районен съд гр.Поморие е оставил без разглеждане жалбата на касатора срещу наказателно постановление № 115/18.07.2012г. на директора на Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при община Поморие и е прекратил производството по н.а.х.д.№ 325/2012г.. За да постанови своя акт съдът е приел, че сезиращата жалба е просрочена, тъй като наказателното постановление е редовно връчено на дружеството-жалбоподател на 06.08.2012г., като 7-дневния срок за обжалването му е изтекъл на 13.08.2012г. По делото не са представени доказателства и липсват твърдения жалбата да е изпратена по пощата, поради което е прието, че тя е депозирана пред административнонаказващия орган на 14.08.2012г., поради което е просрочена.

Производство по частната жалба на основание на чл.63 от ЗАНН се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното определение с материалния закон, съдът следи служебно.

Наказателно постановление 115/18.07.2012г. на директора на Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при община Поморие е надлежно връчено на касатора на 06.08.2012г., видно от оформената към него разписка. Предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, седмодневен срок за обжалване на наказателното постановление в случая изтича на 13.08.2012г. - понеделник,  работен ден, като жалбата е входирана в Община Поморие на 14.08.2018г..

От частния жалбоподател се твърди, че жалбата срещу наказателното постановление е изпратено по пощата с обратна разписка на 13.08.2012т., тоест в предвидения от законодателя срок. В подкрепа на твърденията си представя две разписки за приети пратки № 000655/PS1592009B11K, а втората с нечетлив номер, като и на двете са посочени подател адв.М.М. ***, и известие за доставяне № PS 1592 009B13M.

Пред първоинстанционния съд е представена единствено жалбата, но не и пощенския плик с който е постъпила тя. Ето защо с разпореждане от 01.04.2013г. е задължен Директора на Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при община Поморие, в 7-дневен срок от уведомяването да представи пощенски плик или копие от него, с който е постъпила жалба с вх.№ 15-39-1/14.08.2012г. подадена от ИАСРЖ гр.София, за да се установи точната дата на подаването и. В указания срок е постъпило писмо вх.№ 3607/10.04.2013г., в което се сочи, че в Община Поморие не се съхранява пощенския плик с който е получена жалбата на касатора срещу наказателно постановление № 115/18.07.2012г.

От така представените с частната жалба писмени доказателства, би могъл да се направи извода, че сезиращата първоинстанционния съд жалбата е изпратена по пощата на 13.08.2012г., тоест в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. Също така в случая административния орган не е изпълнил своето задължение да представи пощенския плик с който е постъпила жалбата, от който безспорно би могла да се установи точната дата на подаване на жалбата, което обстоятелство не би могло да се тълкува във вреда на жалбоподателя, поради което следва да се приеме, че подадената от него жалба не е просрочена.

По изложените съображения, решението с характер на определението с което е оставена без разглеждане жалбата и е прекратено производството по делото следва да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ решение с характер на определение № 21/07.02.2013г., постановено по н.а.х.д.№ 325 от 2012г. по описа на Районен съд гр.Поморие.

ВРЪЩА делото на Районен съд гр.Поморие за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                              2.