Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер      780                       27.04.2017  година         град  Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XІХ –ти административен състав, в публично заседание на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Христо Христов

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:      1. Чавдар Димитров

                                                                                     2. Ванина Колева

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Чавдар Димитров                            касационно административно дело номер 823 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

   Образувано е по касационна жалба на Митница Бургас, подадена чрез процесуален представител – юрисконсулт Л., против решение № 9/08.03.2017г., постановено по административно-наказателно дело № 14/2017 година по описа на Районен съд - Малко Търново, с което е изменено наказателно постановление № 1821/24.01.2017г. (НП) на  началника на Митница - Бургас, в частта по т.1, в която на основани чл.20 ал.1 от Валутния закон (ВЗ) са отнети в полза на държавата като предмет на нарушението – 17 600 щатски долара и 250, 00 евро, като е намален размера на отнетата сума до размера на 1 600 щатски долара и 250, 00 евро. В останалата част по т.2, с която е наложена глоба в размер на 1000 лв., на основание чл.18, ал.1 във вр. с чл.11а, ал.1 от ВЗ, НП е потвърдено.

         В касационната жалба се излагат доводи, че решението в частта, с която е изменено НП е неправилно, незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон и е необосновано. Иска се отмяна на решението.

Ответникът – Е.Ш.С., редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адвокат К.К., редовно упълномощен, с представено по делото пълномощно пред предходната инстанция.

         Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че жалбата е неоснователна, а обжалваното решение е законосъобразно.

         Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

         Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

                С наказателното постановление, ответната страна е санкционирана за това, че на 28.07.2016г., около 10:00 часа на Митнически пункт „Малко Търново“ на трасе „Изход“ е пристигнал лек автомобил марка „AUDI“ с рег.№ ***, управляван от Е.С., в който пътувало и лицето Т.Н.Г.. За автомобилът постъпило искане за извършване на съвместна проверка от ГКПП Малко Търново №69/29.07.2016г. Преди започване на проверката на автомобила и личния багаж на пътниците, същите са запитани дали имат нещо за деклариране. Е.С. декларирал устно 16 000 щатски долара, а Т.Г. – 20 000 евро. При извършване проверка на паричните средства на С., проверяващите откриват освен декларираните щатски долари, недекларирани още 1 600 щатски долара и 250, 00 евро.

         Административнонаказващият орган приема, че С. не е изпълнил задължението си да декларира пренасяната от него валута, съгласно чл.9 от Наредба №Н-1 от 01.02.2012 г. на МФ за пренасянето през граница на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях и за водене на митнически регистри по чл. 10а от ВЗ (Наредба № Н-1), във вр. с чл.2, ал.1 от същата Наредба,  с което виновно е осъществил състава на чл.18, ал.1 във вр. с чл.11а, ал.1 от ВЗ.

         За извършената проверка е съставен Протокол за осъществена митническа проверка № М 2834/28.07.2017г. и протокол за личен преглед №34/28.07.2016г. Недекларираната валута (17600 щатски долара и 250,00 евро) е задържана с разписка за задържане № 0033055/28.07.2016г. и предадена в касата на Митница Бургас.

         Съставен е АУАН №1468/28.07.2016г., въз основа на който е издадено оспореното пред първоинстанционния съд НП.

         За да постанови оспореното решение, РС приема, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Счита, че Е.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.18, ал.1 във вр. с чл.11а, ал.1 от ВЗ, като това е подкрепено и от показанията на актосъставителя К.. Приема, обаче, че не е приложен правилно материалния закон по отношение на т.1 от НП, тъй като на основание чл.20, ал.1 от ВЗ в полза на държавата е отнета цялата сума. Според съдът е следвало да се отнеме само сумата над устно декларираната, а именно 1 600 щатски долара и 250,00 евро.

         Така постановеното решението е валидно, допустимо, но неправилно.

         Изводите на районния съд, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до отмяна на наказателното постановление, се споделят от настоящата касационна инстанция. Изцяло се приемат и мотивите, че е налице съставомерно деяние, което е безспорно доказано от обективна и субективна страна. Но не се приемат правните изводи, довели до изменение на НП.

         Съгласно посочената като нарушена разпоредба на чл. 11а, ал.1 от ВЗ пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. Редът за деклариране на паричните средства се съдържа в разпоредбата на  чл. 9 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г., издадена на основание чл.14г от ВЗ. Съгласно посочения текст от наредбата, лицата задължително попълват и представят пред митническите органи декларация за паричните средства по образец, утвърден от министъра на финансите, в случаите на чл. 2, ал. 1, чл. 5 и 7.

         Релевантно обстоятелство за реализиране на административно-наказателна отговорност по реда на чл.18, ал.1 от ВЗ във вр. с чл.11а, ал.1 от същия закон е неизпълнението на въведеното от закона задължение за деклариране в писмена, строгоопределена форма. По делото е безспорно установено пренасянето от страна на Е.С. на парични средства в размер, подлежащ на деклариране, и недекларирането им пред митническите органи по реда на чл.9 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г., към който препраща чл.2, ал.1 от същата наредба.

         Както правилно е приел първоинстанционният съд,  С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.18, ал.1 във вр. с чл.11а ал.1 от ВЗ. В конкретният случай, след като не е изпълнил въведеното от закона задължение за писмено деклариране на пренасяните от него парични средства, по реда на чл.9 от  Наредба Н-1 от 01.02.2012г., това, че е декларирал една част от тях устно, не променя факта на извършеното административно нарушение. Законът въвежда задължение декларирането да става в писмена форма, с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, като съобразно чл.9, ал.2 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012г. декларацията се попълва и подава в три екземпляра.

         Според разпоредбата на чл.11а, ал.5 от ВЗ задължението за деклариране се смята за неизпълнено при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна. Ето защо, дори да се приеме, че е направено „устно“ деклариране, който факт не се оспорва, то устно декларираната информация, безспорно не е по реда описан по-горе, а така също би могла да се третира и като невярна или непълна, тъй като намерена парична сума е в по-голям размер от обявената, в който случай отново е налице недеклариране.

         Обясненията на санкционираното лице, че при въпроса „дали има нещо за деклариране“ се е притеснил и не е имал време да преброй цялата сума, съдът приема за защитна теза. В хода на делото, пред първоинстанционния съд, е установено, че С. е преминавал многократно границата на страната и предвид наличието на информационни  табели, указващи задължението за деклариране, то безсъмнено се доказва осъществяването на вмененото му административно нарушение.

         След като безспорно е налице извършено административно нарушение, а именно неизпълнение на предвидено в закона задължение за деклариране на парични средства по съответния ред, в този случай цялата недекларирана по съответния ред сума, се явява предмет на административното нарушение. Затова настоящата инстанция приема, че правилно администратинонаказващият орган е приложил разпоредбата на чл.20, ал.1 от ВЗ, като е отнел в полза на държавата предмета на нарушението – 17 600 щатски долара и 250,00 евро равняващи се на 15 848,68 евро или 30 997,33 лева, при курс за митнически цели към 28.07.2016г. – за 1 USD – 1,73343 лева и за 1 EUR – 1,95583 лева.

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за изменение по т.1 на издаденото наказателно постановление, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди наказателното постановление.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение №9/08.03.2017г., постановено по НАХД № 14/2017г. по описа на Районен съд – Малко Търново, с което е изменено наказателно постановление №1821/24.01.2017г. на началника на Митница Бургас в частта, с която на основание чл.20 ал.1 от ВЗ са отнети в полза на държавата като предмет на нарушението – 17 600 щатски долара и 250, 00 евро, като е намален размера на отнетата сума до размера на 1 600 щатски долара и 250, 00 евро

 

 вместо него постановява:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1821/24.01.2017г. на началника на Митница Бургас, с което на Е.Ш.С., на основание чл.20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение 17 600 щатски долара и 250,00 евро равняващи се на 15 848,68 евро или 30 997,33 лева, при курс за митнически цели към 28.07.2016г. – за 1 USD – 1,73343 лева и за 1 EUR – 1,95583 лева.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                     

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

  2.