ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети януари                     две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 823 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ПАЛЕТЕКС” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. Ц. с представено по делото пълномощно.

         За ответника – Началник отдел „ПМДТУ” при Община Созопол - редовно уведомен, не се явява представител.

Явяват се вещите лица инж. С.Ж.И. и С.В.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 10024/31.10.2016 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от ответника с писмо вх. № 306/13.01.2017 г. /от л. 191 до л. 197 от делото/

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 402/17.01.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК, както и допълнително заключение с извършени изчисления на лихвите по ТБО с вх. № 703/24.01.2017 г.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 

адв. Ц.: Да се пристъпи към изслушване на вещите лица. Да се приемат представените доказателства от ответника.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключенията на вещите лица.

УСТАНОВЯВА самоличността на вещите лица, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

С.В.А.на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе И.: Представил съм писмено заключение, ведно с приложение към него, което поддържам.

 

адв. Ц.: По отношение на констатациите, свързани с разположението на контейнер за смет тип „бобър“, както е показано на снимка № 1 на лист № 4, в близост до инфраструктурата на процесния имот има ли други недвижими имоти, които не са собственост на жалбоподателя и съответно които да използват този контейнер?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе И.: Да, има и други сгради в близост до процесния имот.

 

адв. Ц.: Можете ли пред мен и пред съда на схемата на лист № 4 да покажете къде е разположен този контейнер тип „бобър“, който се намира най-близо до процесната сграда?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе И.: Мога да Ви покажа.

 

Вещото лице посочва къде е поставен контейнера тип „бобър“, разположен най-близко до имота на жалбоподателя и съдът го отрази в схемата, посочена на лист № 4 от заключението.

 

адв. Ц.: Сградите, които са на снимка №1 и №2 са неизползваеми и там не знам някой да извършва стопанска дейност.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе И.: Да. Там не се генерират отпадъци.

 

Въпрос на съда: Процесният имот намира ли се в строителните граници на с. Атия?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе И.: Процесният имот се намира в строителните граници на с. Атия, така както е документирано от общината и по направената от мен справка по Картата на възстановената собственост, на базата на която е извършена сделката. Намира се в околовръстния полигон.

 

адв. Ц.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе А.: Представила съм писмено заключение, ведно с допълнение към него, които поддържам.

 

адв. Ц.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението, както и представените допълнителни доказателства от ответника, с които съм запознат. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането им.  Представям списък на разноските, които моля  да ни бъдат присъдени.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключенията на вещите лица, както и допълнителното заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и им определя окончателно възнаграждение, на всеки един от тях, в размер на 600,00 лева, платими от внесения депозит. /издадени 2 броя РКО по 600 лв. на 25.01.2017 г./.

Приема представените от ответника с писмо вх. № 306/13.01.2017 г. доказателства. / от л. 191 до л. 197 от делото/

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

адв. Ц.: Моля да уважите жалбата по изложените аргументи в нея. Считам, че в производството от ответника не се представиха доказателства, по които да се съди, че процесните сгради, които са  неизползваеми и самосрутващи се руини, генерират отпадъци. От заключението не се установи да е видно, че конкретно за тях е извършвана услуга – сметосъбиране и сметоизвозване. Моля да ни присъдите разноските по делото. Моля да постановите решение в този смисъл.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ