ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 09.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На девети ноември                                  две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 823 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ПАЛЕТЕКС” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. Ц. с представено по делото пълномощно.

         За ответника – Началник отдел „ПМДТУ” при Община Созопол - редовно уведомен, се явява адв. Й. – представя пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба от процесуалния представител на жалбоподателя с вх. № 6663/28.06.2016 г., с която моли да бъде поправена допусната в протокола от 22.06.2016 г. грешка, като в изявлението му относно предмета на спора на л. 1 от протокола, следва да се чете, че обжалва процесния АУЗД само в частта  относно определените начисления за ТБО за 2014 г. и 2015 г. Към нея е приложено Постановление за възлагане на недвижим имот № 1261/2001/069183/10.12.2004 г. на публичен изпълнител при АДВ - Бургас

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства с писмо вх. № 7124/11.07.2016 г. /л.93-152 от делото/.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства с писмо вх. № 7493/22.07.2016 г.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх.№ 10024/31.10.2016 г., което в срока по чл.199 ГПК.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Адв. Ц.: Оттеглям искането за поправка на протокола от 22.06.2016 г., което съм направил с молба вх. № 6663/28.06.2016 г.Моля да се счита, че обжалваме АУЗД, в частта относно ТБО, така както е посочено в жалбата, а именно за 2014 г.- 2015 г.

         Във връзка с допуснатите две експертизи, на основание чл. 170, ал. 1, във вр. с чл. 171 АПК, моля, да укажете задължение на коя от страните е заплащането на депозитите за допуснатите експертизи, с оглед  на което, ако бъде указана такава тежест на моя доверител, да ми се даде кратък срок за внасяне на депозита.

         Относно становището на Община Созопол, че около имота има изградена инфраструктура, оспорваме това обстоятелство и представяме като доказателство скица на ПИ № 45911/19.11.2012 г. Към настоящия момент фактическото и правното състояние на имота не е променено като конфигурация и се вижда, че към процесните сгради няма изградена инфраструктура и оспорвам твърдението като невярно.

         Относно всички представени наряди за 2014 г. - 2015 г. на „РТК“ ООД, оспорвам същите като невярни или неотносими към настоящия спор, доколкото с тях не се установява, че дейностите по ТБО за процесния имот, са извършени за процесния период, с тях не се установява реално извършени услуги, чието заплащане се цели с акта.

 

         Адв. Й.: Оспорваме обжалването като неоснователно, включително и с днешните претенции относно петитума в жалбата.

         Да се приемат доказателствата.

         Във връзка с изявленията от процесуалния представител, има писмо по делото от 06.07.2016 г. от Община Созопол и предполагам не се спори от страните, че имотът попада в строителните граници на  с. Атия. Ако се оспорва това качество, да се направи изявление в тази насока. Съгласно изброените правни актове в същото писмо, фактически е одобрена техническата инфраструктура, която от своя страна по закон вменява задължението на началник отдел МДТ и съответно извършваните услуги, да бъдат съобразени с приложената по делото наредба и решенията на Общинския съвет, които са приложени в същата преписка.

         Моля да се има предвид обстоятелството, че във връзка с препис- извлечение, конкретно от протоколи на Общинския съвет от 27.01.2014  г. и 16.02.2015 г., задължение на общината за процесния период, е да извърши сметосъбиране и сметоизвозване и графиците доказват, че такова е извършено, включително и за съоръженията казани и контейнери за смет, включително за процесния имот на жалбоподателя.

         Моля да се приемат всички приложени от Община Созопол доказателства, от които ще се ползваме.

         Предвид доказателствената тежест и по-конкретно изискването на специални знания за установяване на определени факти, считам, че такива ние сме удостоверили с представените документи, а ако жалбоподателят желае да ползва допълнителни специални знания, в този смисъл е ангажирана съдебно-техническа експертиза по делото, моля да имате предвид, че същата би следвало да се заплати от него. Моля да не ни вменявате задължение за заплащане на такси по съдебно-техническа експертиза, защото нашата теза се потвърждава единствено с представените документи.

 

         Съдът, във връзка с направеното изявление от процесуалния представител на жалбоподателя, че административният орган следва да заплати определените от съда за допуснатите по негово искане съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи съобрази следното:

          В протокола от 22.06.2016 година, когато е проведено първото по делото заседание, съдът е указал на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК във вр. с § 2 ДР  ДОПК. В същото съдено заседание на жалбоподателя е указано, че на основание чл.171, ал.4 АПК, с оглед твърденията си в жалбата следва да ангажира допълнителни доказателства, включително и извършването на съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи с въпроси, формулирани в нарочна молба с препис за другата страна/вж. протокола от с.з. на 22.06.2016 г., л.84 от делото/. В предоставения от съда срок и в изпълнение на указанията му жалбоподателят е направил искане за допускане на съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи в нарочни молби  и е поставил въпроси към експертите. Съдът, с определение №1192 от 13.07.2016 г., в з.з./л.152 от делото, гръб/ е уважил доказателствените искания на жалбоподателя и е допуснал извършването на поисканите експертизи като  е определил депозити за тях, които към настоящия момент не са заплатени. Последните следва да се заплатят от жалбоподателя, тъй като същият е направил тези доказателствени искания и те са допуснати от съда /по арг. от чл.76 и чл.160, ал.2 ГПК/.

       В срока по чл.199 ГПК вещото лице по допусната съдебно-техническа експертиза е депозирало заключение.

       Съдът връчва на страните екземпляр от експертното заключение.

 

         Адв. Ц.: Моля вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза да се изслуша в следващото съдебно заседание, тъй като получихме заключението сега.

 

Адв. Й.: Предоставям на съда.

 

Предвид обстоятелсвото, че на страните беше връчено днес експертното заключение, съдът намира, че следва да им предостави възможност да се запознаят с него, а вещото лице да се изслуша в следващото съдебно заседание.

 

Адв. Ц.: Нямам други доказателствени искания към настоящия момент. Моля да ни дадете срок за заплащане на определените депозити за допуснатите експертизи.

 

Адв. Й.: Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с писмо вх. № 7124/11.07.2016 г. /от л. 93 до л. 152 от делото/, тези, постъпили с писмо вх. № 7493/22.07.2016 г. /от л.158 до л.161 от делото/, представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, а именно скица на ПИ 45911/19.11.2012 г. на СГКК Бургас, както и Постановление за възлагане на недвижим имот № 1261/2001/069183/10.12.2004 г. на публичен изпълнител при АДВ- Бургас.

ОТЛАГА изслушването на заключението по съдебно-техническата експертиза за следващото съдебно заседание.

СЪДЪТ указва на административния орган, че носи доказателствената тежест относно реалното предоставяне на услугите за ТБО и наличието на депо.

ЗАДЪЛЖАВА  жалбоподателя, в тридневен срок от днес, да заплати депозита за вещо лице по изготвената съдебно-техническата експертиза, в размер на 600. 00 лв., в противен случай ще бъде издаден изпълнителен лист в полза на вещото лице.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати в същия срок депозита в размер на 600.00 лв. за изготвяне на допуснатата съдебно-счетоводната експертиза.

 Да се уведоми вещото лице по допусната съдебно-счетоводна експертиза за изготвяне на заключението след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.01.2017 година от 10,00 часа, за която дата и час страните и вещото лице инж. И. да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: