ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и първи октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 823 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „РТЛ Естейт” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Х.К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Ответникът - директор на Дирекция „ОДОП”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице М.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл. §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

АДВОКАТ К. – Моля да се даде ход на делото.

Известно ми, че не е внесен депозита за изготвяне на допусната съдебно-икономическа експертиза. Същият ще бъде внесен в понеделник и ще представим писмено доказателство за това по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 10.10.2014г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

М.Й.Л., 59 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

АДВОКАТ К. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Имам въпрос по отношение на отговора на втория въпрос – записали сте, че има комисионна, приходи от брокерска дейност в гр.Поморие – на стр.4 горе. Как го установихте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Представителството за обектите, които са били предмет на представяне в района на гр.Поморие се е извършвало от тази кантора, а тук в Бургас само за представителите, които са в района и са извършвали развеждането и представянето на обектите, които са предмет на продажба. Това са обяснение от счетоводната кантора, която ги обслужва.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – По счетоводни данни може ли да установите този факт?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Документирането за услугата се изписва когато е предадено, че е извършено - изписва се самата за услуга. Не бих могъл да установя, ако не ми се обясни от счетоводството. Така са и осчетоводени в счетоводството, като услуги извършени от този офис, но това е осчетоводяване, т.е. лицето, което извършва осчетоводяване е записал това.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – По счетоводни данни как става ясно, по специална сметка?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – В отчитане на приходите, тези услуги са разнесени поотделно, не са осчетоводени. Осчетоводени са по видове услуги.

ВЪПРОС на СЪДА – На стр.4 сте посочили тези фактури. Всичките от брокерска дейност в Поморие ли са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Да, по този строител в района на Поморие и около Поморие, т.е. че имотите са в района на Поморие.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Какво разбирате под „офис Поморие”, както сте написали. Дружеството, освен процесното жилище, има и офис в Поморие, т.е. друг имот, който се използва за офис.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Този процесния имот е бил по удачният за извършване на тази дейност, това ми беше обяснено. Другият офис не съм го изяснявал.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – По въпрос 3 – Посочили сте платени данъци на имоти, както и видове данъци и такси в общината. Въпросът ми е как е деклариран имота - като жилище или като офис?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Деклариран е като жилище.

ВЪПРОС на СЪДА – Установихте ли колко офиса има фирмата и къде са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Не мога да отговоря.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение, равно на определения депозит от 450 лв.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, най-късно до 27.10.2014г. да представи доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако не го представи в този срок, съдът ще го осъди да плати това задължение, независимо от изхода на спора.

Да се издаде РКО, след внасяне на депозита.

 

АДВОКАТ К. – Представям съобщение за регистрация на недвижим имот в община Поморие вх. № 0200018470/04.06.2010г., от където е видно, че дружеството е декларирало имота като собственост на юридическото лице, като не е цитирано, че имота е жилищен и там е определено апартамент, съгласно строителната документация. Представям и квитанция за платена сума, откъдето данък недвижими имоти и такса битови отпадъци е внасян по ставка определена за юридически лица. Оригиналите са при мен, ще се опитам да представя по-четливи копия, ако е необходимо.

Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Искам да взема становище по представените доказателства - да се приемат същите по делото. Не е било спорно, че процесния жилищен имот е деклариран и е собственост на жалбоподателя. По отношение на факта как е деклариран, безспорно той е деклариран като жилищен имот. Данъчната декларация позволява да бъде деклариран, че се използва за нежилищни нужди по чл.14 от ЗМДТ. Такова намерение не е посочено от страна на жалбоподателя и съответно данъкът за недвижимия имот и таксата за битови отпадъци ще се плаща като юридически лица. …

По отношение на обектите: искам да посоча, че на стр.2 от ревизионния акт, това са кои обекти е стопанисвал като офис жалбоподателя, установих, че или не са ги приложили в преписката и в тази връзка изкарах разпечатка от системата на НАП, в която са описани тези имоти, на която справка се вижда и мисля, че не е спорно по делото, че освен процесния жилищен имот, лицето стопанисва офис в гр.Поморие, който е различен от процесния.

АДВОКАТ К. – Искам да направя доказателствено искане - моля да ни бъде допуснат до разпит един свидетел, който да установи, обстоятелството дали към съответния период конкретния офис е използван за стопанска дейност на дружеството. Свидетелят е бивш служител на дружеството. Ако счетете, че това е допустимо, ще доказваме към съответния (процесния) период. Свидетелят е работил е и в двата офиса едновременно, в гр.Поморие. Става въпрос конкретно за гр.Поморие, дружеството е извършвало дейност и в гр.Бургас, и в гр.Поморие и гр.Созопол.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Възразявам срещу искането за разпит на свидетел. Считам, че установяването на тези факти следва да стане с писмени документи, а не със свидетелски показания.

И на второ място, считам показанията за неотносими към спора, предвид събраните доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя копия от съобщения от 04.06.2010г. и първа страница от декларация и копие от приходен документ за платени данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

ПРИЕМА представената от ответника обща справка за жалбоподателя относно регистрирани търговски обекти –офиси и магазин.

 

АДВОКАТ К. – Дали офисът в гр.Поморие е осъществявал дейност в процесния имот, дали е жилищен или не е жилищен, това е конкретния спор.

 

Съдът счита, че искането за събиране на гласни доказателства е относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел воден от жалбоподателя за следващото съдебно заседание, който е бивш служител на дружеството-жалбоподател и е работил конкретно в гр.Поморие, чрез разпита на който да се установи, колко офиса на дружеството са работили в този град и конкретно процесния имот каква функция е имал през ревизирания период .

 

Поради необходимостта от събиране на събиране на доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.01.2015г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДАВА възможност на двете страни, най-късно до следващото съдебно заседание да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със спора. В противен случай ще бъдат санкционирани по реда на чл.92а от ГПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: