ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 823 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „РТЛ Естейт” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Х.К., надлежно упълномощена, с представено на л.9 от делото пълномощно.

Ответникът директор на Дирекция „ОДОП”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт №021301916/21.12.2013г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, в частта, в която е потвърден и в частта, в която е изменен с решение № 83/17.03.2014г. на директора Дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ К. – Поддържам жалбата. Обжалваме с оглед това, което е посочено в предявената пред вас жалба, обжалваме и в изменената част.

Още с жалбата сме предявили искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, във връзка с което представям молба с нарочно формулирани задачи към вещото лице, с копие за ответника. Моля да бъде допусната и назначена съдебно-икономическа експертиза със задачите, които са формулирани в нея. На този етап нямам други искания по доказателствата.

Не поддържам направеното с жалбата искане за спиране на предварителното изпълнение на РА, тъй като сме в невъзможност да извършим обезпечение, управителят на дружеството-жалбоподател не е в състояние да предложи обезпечение.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Моля, да приемете приложените към административната преписка писмени доказателства.

По отношение на молбата за допускане на съдебно-икономическа експертиза искам само да уточним какво се цели с отговора на въпрос №2, тъй като не се оспорва, че дружеството е извършвало облагаеми доставки, по-скоро спора е в друго, а именно ползването на обекта – апартамент. Не виждам връзката с обекта – дали за всякакви облагаеми доставки или по принцип облагаеми доставки, или тези които могат да се обвържат с апартамента.

АДВОКАТ К. – Спорът е дали с въпросното помещение - офис са били извършвани облагаеми доставки, свързани с основния предмет на дейност на жалбоподателя. Това целим с отговора на този въпрос. Дали е бил използван за целите на търговската дейност на жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – В този смисъл по една фактура няма как да се установи.

По отношение на въпрос 3 – дали се касае за платени данъци?

АДВОКАТ К. - Става въпрос за платени данъци на конкретния имот. Това е единствения закупен недвижим имот. Други имоти, собственост на дружеството, няма.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, представляващи заверени копия от нея, съгласно опис на л.70 от делото, както и ревизионен акт № 021301916/21.12.2013г. издаден от началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП Бургас и решение № 83/17.03.2014г. на директора н а дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в счетоводството на жалбоподателя, както и навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси обективирани в нарочна молба, представена от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Л., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 450 лв. вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на двете страни, че съдът може да формулира допълнителни въпроси към експертизата.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.10.2014г. от 11.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: