Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1217        Година 06.07.2012          Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на деветнадесети юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар Й.Б.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 823 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба подадена от А.Л.Т.-М.  и П.И.М. *** против отказ изх.№ 94-18265-02-10-7361/16.03.2012 година на Началника на СГКК гр.Бургас да извърши поисканото изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на  гр.Бургас, по отношение на имоти с идентификатори 07079.610.43 и 07079.610.42 и сгради с идентификатори 07079.610.43.2; 07079.610.43.1; 07079.610.43.4 и 07079.610.43.3 и самостоятелни обекти с идентификатори от 07079.610.43.1.1 до 07079.610.43.1.10, по заявление вх.№ 94-18265/33.08.2011 година. В жалбата се твърди, че отказът е  необоснован и незаконосъобразен и се прави искане да бъде отменен. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържат жалбата и молят да бъде уважена.

Ответникът – Началника на служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Заинтересуваните страни Д.В.В. ***, редовно уведомени, не изразяват становище по жалбата.

Заинтересуваната страна Г.К.З. ***, редовно уведомен, в съдебно заседание изразява становище за основателност на жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, във връзка с чл.54, ал.2 от ЗКИР, от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Със заявление  вх.№ 94-18265/03.08.2011 година до началника на СГКК-Бургас е поискано изменение на кадастралния регистър за имоти с идентификационни номера 07079.610.43 и 07079.610.42, сгради с идентификационни номера 07079.610.43.2; 07079.610.43.1; 07079.610.43.4 и 07079.610.43.3 и самостоятелни обекти с идентификация от 07079.610.43.1.1 до 07079.610.43.1.10.

За започналото административно производство заявителите и заинтересуваните лица са уведомени по реда на чл.26, ал.1 от АПК, с уведомление изх.№ 94-18265-02-10-28930/03.11.2011г.. С уведомлението заинтересуваните лица са уведомени за инициираното производство за промяна на кадастралната карта на гр.Бургас, като им е даден 7-дневен срок да се запознаят с предмета на изменението и да изразят становище. Също така, те са уведомени, че на 15.12.2011г. ще се извърши оглед на място за установяване и отстраняване на грешки/непълноти в КККР на гр.Бургас, както и съставяне на акт за непълноти и грешки, като е посочено, че следва да се явят в 11,00 ч. на посочената дата.

На 15.02.2011г. е съставен е акт за непълноти и грешки № 204, който е подписан от пълномощник на жалбоподателите и изготвилото го лице. Актът не е подписан от заинтересуваните лица Д.В.В.,***.

С писмо изх.№ 94-18265-02-10-7361/16.03.2012г. е постановен обжалвания отказ. В мотивите на отказа е прието, че съгласно изискванията на закона от служителите на СГКК гр.Бургас е съставен акт за непълноти и грешки, който е подписан от упълномощен представител на заявителите и от служител на административния орган, но не е подписан от нито едно от заинтересуваните лица, поради което следва да се постанови отказ.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Обжалваният отказ на Началника на СГКК гр.Бургас е издаден от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.1 от ЗКИР и делегираните му правомощия със заповед № РД-13-59/16.03.2012 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Не се спори между страните, че със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Бургас. В чл.53, ал.1 от ЗКИР, са предвидени случаите, в които одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят: 1. когато съдържат непълноти или грешки; 2. когато са одобрени при нарушение на закона; 3.когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл. 34, ал. 1, по молба на заинтересуваното лице. Нормата предвижда три хипотези, който са основание  за изменение на кадастралните планове и регистри  и при издаване на заповед по този ред, административния орган е длъжен да конкретизира изрично основанието си и да го мотивира. В случая е приложима хипотезата на чл.53, ал.1 т.1 от ЗКИР, като ал.3 от същия текст е предвидено, че непълнотите и грешките се установяват на самото място с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. В текста на чл.62, ал. 3 от Наредба № 3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, също изрично е отразено, че съставения акт за непълноти и грешки се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересованите собственици, като е посочена и последицата от неподписването му от всички заинтересовани лица - издава се отказ за отразяване на непълнотата или грешката. С подписването на акта за непълноти и грешки от всички заинтересовани лице се установява факта, че по отношение на имота липсва спор за материално право. След като в случая съставеният акт за непълноти и грешки не е подписан от всички заинтересувани лица, правилно е прието от административния орган, че са налице данни за спор за материално право, като  наличието му е пречка за издаването на заповед за отстраняването на непълнотите или грешките.

По делото се съдържат доказателства за уведомяване на заинтересуваните лица за започналото производство, като неоснователно е направеното възражение, че е следвало измененията да се въведат на ниво проект, да се издаде заповед по чл.54, ал.1 от ЗКИР и тя да бъде съобщена на тези лица, след което те да реагират. Както беше посочено по-горе, за да бъде издадена заповед за изменение на кадастралната карта по този ред е необходимо да бъде съставен и подписан от всички заинтересувани лица акт за непълноти и грешки, тоест този акт е материалноправна предпоставка за издаване на заповед и неговата липса е основание да бъде постановен отказ по подаденото заявление за изменение на кадастралната карта.

Неоснователно е направеното в жалбата твърдение, че в случая е допустима хипотезата на чл.62, ал.5 от Наредба № 3 от 28.04.2005г., при която съставения акт не се подписва от заинтересуваните страни, при изпълнение на влязло в сила съдебно решение и когато регулационните линии от приложен устройствен план се нанасят като имотни граници. В случая освен, че по делото липсват доказателства за наличие на съдебно решение с което да е решен спор за материално право между жалбоподателите и заинтересуваните лица, но и видно от подаденото заявление същото касае не само изменение на имотни граници, но и изменение на границите на сграда, заличаване на сграда и самостоятелен обект, нанасяне на нови обекти в кадастъра – сгради и самостоятелни обекти, поради което посочената норма не е приложима.

С оглед на изложеното жалбата на А.Л.Т.- М. и П.И.М. против отказ изх.№ 94-18265-02-10-7361/16.03.2012 година на Началника на СГКК гр.Бургас е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Л.Т.-М. и П.И.М. ***  против отказ изх.№ 94-18265-02-10-7361/16.03.2012 година на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: