ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 822 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Л.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмено становище вх.№4887/10.05.2016г.от процесуалния представител на жалбоподателя за даване ход на делото. Сочи се че няма да представят доказателства и се изразява становище по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на В.Л.М. против заповед №ЧР-187/09.06.2014г. на изпълнителния директор на ИАРА, с което е прекратено трудовото му правоотношение на длъжността „Главен инспектор рибарство и контрол” в отдел „Рибарство и контрол” София в Главна дирекция”Рибарство и контрол, считано от 10.06.2014г.

Делото е за втори път висящо пред Административен съд Бургас, след като с решение № 4432/14.04.2016г. по адм.д.№4330/2015г. на Върховен административен съд, е отменено решение № 194/02.02.2015г. по адм.д.№1476/2014г. по описа на Административен съд Бургас и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

ПОСТЪПИЛА е писмена молба вх.№5025/14.05.2016г. от ответника, към която са приложени длъжностна характеристика на длъжността „инспектор” утвърдена на 04.11.2013г. и пълномощно за представителство на юрисконсулт А..

 

ЮРИСКОНСУЛТ  А.: Оспорвам жалбата. Запознати сме с решението на Върховен административен съд, като във връзка с дадените указания сме представили длъжностна характеристика на длъжността на „инспектор” в отдел „Рибарство и контрол” София в Главна дирекция „Рибарство и контрол” на ИАРА, които моля да приемете. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ АРАБЖДИЕВА: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на В.М. като неоснователна и потвърдите заповед №ЧР-187/09.06.2014г. на изпълнителния директор на ИАРА, с което е прекратено трудовото му правоотношение на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл, като законосъобразна. Моля, за срок за представяне на писмено становище по същество на спора и присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Претендирам и прекомерност на заплатеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: