Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           978          от 02.06.2015 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи май две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Веселин Енчев

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галя Маринова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 822 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), чрез процесуалния му представител юрисконсулт Р. К. против Решение № 466/14.04.2015 г., постановено по НАХД № 927/2015 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 11-01-1506-2014/20.01.2015 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на основание чл.131а, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на С.И.Т. е наложено наказание – глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация - С.И.Т., ЕГН **********,***, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

 Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на С.И.Т. против Наказателно постановление № 11-01-1506-2014/20.01.2015 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на основание чл.131а, ал.1 от ЗОП на Т. е наложено наказание – глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на районния съд е отменил наказателното постановление като е приел, че отговорността на жалбоподателя е ангажирана в противоречие с разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от ЗОП. В подкрепа на този извод, първоинстанционния районен съд е посочил, че в случая, АУАН е съставен извън регламентирания в чл. 127, ал. 1 от ЗОП шестмесечен срок от откриване на нарушителя. Прието е, че след като всяка обществена поръчка се публикува в Регистъра за обществените поръчки, който е публичен и че от страна на АДФИ не са предприети навременни действия по квалифициране на процесното деяние при известен възложител, то това не означава, че нарушителя не е бил известен. В този смисъл, районния съд е обосновал извод, че след като на 27.06.2013 год. възложителя е следвало да върне предоставената парична гаранция, то от 28.06.2013 год. на свой ред за административнонаказващия орган е започнал да тече шестмесечния срок за съставяне на АУАН. В случая АУАН е съставен на 24.11.2014 год., т.е. след изтичане на законоустановения срок.

 

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съдът намира, че неправилно първата инстанция се е позовала на изтекъл шестмесечен срок по смисъла на чл. 127,  ал. 1 от ЗОП. Безспорно е установено, че актосъставителят е установил извършеното нарушение по време на финансова инспекция на Регионална дирекция по горите Бургас. Инспекцията е възложена със Заповед № ФК-10-1209/22.10.2014г., в която е указано същата да се извърши за 20 работни дни с начална дата 27.10.2014г. Съставен е АУАН № 11-01-1506 за нарушението на 24.11.2014г., т.е. в предвидения от закона шестмесечен срок.

Не могат да бъдат споделени твърденията, залегнали в оспореното решение, че регистърът на обществените поръчки е публичен, поради което при проследяване на неговото съдържание може да се установи нарушение на процедурата по възстановяване на внесените депозити. В този смисъл дори обществената поръчка да е регистрирана в този регистър не може автоматично да се стигне до заключението, че е налице нарушение в посочената процедура – подобно нарушение може да се установи само в хода на финансова инспекция. По тази причина касационният съд намира, че както АУАН, така и процесното наказателно постановление са съобразени със сроковете за тяхното съставяне, респ. издаване, предвидени в чл. 127, ал. 1 от ЗОП.

            По съществото на спора, след анализ на събраните по делото доказателства съда намира за безспорно доказано осъщественото от С.Т. административно нарушение. В нормата на чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП е указано, че възложителят освобождава гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. В настоящият случай безпротиворечиво се установява, че със спечелилия участник – „Агролепспроект“ ЕООД е сключен договор № РД-15-0003 на 27.06.2013 год. Видно от приложеното платежно нареждане, паричната гаранция на този, класиран на първо място участник е възстановена на 09.09.2013 год., т.е. след указания в чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП срок. Настоящият касационен състав не споделя развитите в жалбата пред първоинстанционния районен съд доводи, че след като по отношение на класираните на първо и второ място участници не е посочен конкретен срок, а само – след сключване на договора, то не е налице административно нарушение. По мнение на съда, използвания в текста израз „след сключване на договора“ следва да се тълкува незабавно след подписването на договора. Противното би означавало, че възложителя не е обвързан с никакъв срок за възстановяване на внесените депозити от класираните на първо и второ място участници, което е в явно противоречие с волята на законодателя.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени, а касационната жалба - да се уважи.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 466/14.04.2015 г., постановено по НАХД № 927/2015 г. по описа на Районен съд Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-1506-2014/20.01.2015 г., издадено от Директора на АДФИ.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                 

 

                                                                                                        2.