ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 822 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката З.Т.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

         Ответникът началник на Служба геодезия, картография и кадастър - Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

         Заинтересованата страна М.Й.И., редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат А.С., редовно преупълномощена от адвокат С.А., надлежно упълномощен, с представени пълномощни на л. 119 и 120 от делото.

         Заинтересованата страна М.Й.С., редовно призована, се явява лично.

         Заинтересованата страна Р.Н.Г., редовно призована, се явява лично.

 

АДВОКАТ С. – Считам, че ход на делото не следва да се дава поради факта, че е конституирана страна, която няма правен интерес да участва в производството. Считам, че следва по отношение на тази страна да се чете определение за заличаване и да не се дава ход на делото и след изтичане на този срок да бъде насрочено делото. Подробности съм изложила в писмено становище.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА С. – Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Г. – Не сме запознати с хода на делото. За смъртта на братовчед ми разбрах от призовката, към която имаше прикрепена жалба. Призовката получих отдавна.

Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване на ход на делото. Съдът е запознат с възражението на заинтересованата страна М.И., касаещо процесуалната легитимация на конституираната от съда друга заинтересована страна - Р.Н.Г.. Указва на страните, че този въпрос ще бъде обсъден с крайния съдебен акт и с него съдът ще се произнесе както по спорното право, така и по надлежното конституиране на въпросната заинтересована страна .

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото на 20.09.2013г. е постъпило становище от заинтересованата страна М.И., чрез адвокат С., в което е направено възражение против конституирането на Р.Г. като заинтересована страна с твърдението, че тя в процесния случай не е сред кръга на наследници. За това твърдение са изложени подробни съображения, които касаят тълкуването на разпоредбата на чл.8, ал.4, изр. 2 от Закона за наследството и е направено искане производството спрямо тази заинтересована страна да бъде прекратено. В становището са изложени още съждения по съществото на спора.

 

АДВОКАТ С. – Прилагам молба от доверителката ми до Районен съд - Бургас за приемане на припадащата се част от наследство по реда на чл. 61 от Закона за наследството.

Нямам други доказателствени искания.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Г. – Считам, че жалбата е неоснователна. Няма да соча други доказателства.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА С. – Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

        

         В залата се явява процесуалния представител на ответника адвокат В., надлежно упълномощена от по-рано.

        

         Съдът запозна адвокат В. с процесуалните действия до момента.

 

         АДВОКАТ В. – Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представеното копие от молба на М.Й.И. до Районен съд - Бургас, с която иска да бъде вписана в съответната книга в районния съд, че приема частта, която й се пада по наследство на Д.Д.Д. под опис.

        

С оглед становището на всички страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ход на устните състезания

 

         АДВОКАТ В. – Уважаема госпожо съдия, ще моля да отхвърлите жалбата и потвърдите оспорената заповед на началника на Служба по Геодезия, картография и кадастър като правилна и законосъобразна. Същата е извършена при спазване на административните правила по АПК във връзка с представено и влязло в сила съдебно решение, което е вписано, в рамките на което е извършено заличаването на З.Т.К. и е вписано като собственик заинтересованата страна Д.Д.Д., съответно на наследниците му, без да изследваме в настоящия процес наследствените правоотношения.

Моля да присъдите разноски

         ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА С. – Жалбата е неоснователна и искам от съда да я отхвърли.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Г. – Жалбата е неоснователна и моля съда да я отхвърли.

         АДВОКАТ С. – От името на моята доверителката, оспорвам жалбата и моля да я отхвърлите. Оспорената заповед на началника на СГКК е напълно законосъобразна и правилна, издадена при спазване на процесуалния закон. С оглед аргументите на жалбоподателката за неучастие на нейния съпруг при унищожаване на договор за покупко-продажба на недвижим имот следва да се има предвид, че съгласно правилата на граждански процес, решенията касаещи имоти СИЕ имат действие и по отношение на неучаствалия в производството съпруг, който има качеството на необходим задължителен другар. В този смисъл заповедта е издадена в съответствие с влязло в сила съдебно решение, същото е задължително, както за всички административни органи, така и за съдилищата.

         Претендираме разноски, като представям списък с разноски по реда на чл.80 от ГПК.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: