ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 16.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети май                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 821 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Р.Р., редовно уведомен се явява  лично и с а.К.  с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ З.К.К., редовно уведомен, се представлява от а.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалба от Й.Р.Р., с адрес: *** против заповед № ДК-04-1/10.03.2017 г. на зам. кмета на община Камено, с която се забранява достъпа и ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж „*****, собственост на жалбоподателя, ползван в нарушение на л.178, ал.1 от ЗУТ.

 

а.К.: Поддържам жалбата. Имаме доказателствени искания. Да се приеме преписката. Ние желаем да бъде назначена по делото съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, които след малко ще изброя, и това да се случи след като вещото лице направи оглед на място на процесния имот. Въпросите, на които желаем вещото лице да отговори са:

1. Дали в процесния обект е извършвано преустройство и ако е извършвано такова дали то е засегнало конструкцията на сградата? Дали са извършвани дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях? Дали е проверено предназначението на помещенията и натоварванията в тях?

2. Има ли промяна на външните размери на съществуващата сграда, част от която е процесния обект? Ако е извършвано преустройство - дали строително-монтажните работи отговарят на изискванията за подобряване и поддържане на сградата?

а.Б.: Оспорвам жалбата, считам че в нея липсват наведени конкретни доводи за незаконосъобразност на оспорвания акт. Относно поисканото доказателствено средство - допускане на експертиза, възразявам срещу това искане доколкото считам, че част от въпросите няма как да бъдат установени от вещото лице постфактум. А и доколкото за част от твърдяните обстоятелства, например променяно ли е предназначението - следват на лице документи, т.е. моля да не уважавате искането.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Имате ли строителни книжа на тази сграда преди да е направено това, заради което е издадена заповедта?

Жалбоподателят Р.: Не.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: По какъв начин сте се сдобили с тази сграда?

Жалбоподателят Р.: С покупко-подажба, за която имам нотариален акт.

а.К.:  Към преписката има нотариален акт. Видно от него – издаден е на база на на акт за придобиване от 12.10.1997 г. и именно това придобиване по давност – че е придобит преди 1997 г., за която в ЗУТ са предвидени норми относно статута на тези сгради.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: За процесната сграда има ли строителни книжа?

а.Б.: Не мога да отговаря на този въпрос, трябва да направя запитване.

а.К.: Формулирам допълнителна задача към вещото лице: Да провери в община Камено дали в общината се съдържат строителни книжа за сградата, разположена на административен адрес *****?

Съдът счита, че следва да допусне поисканата експертиза, със следното уточнение:

По първи въпрос, формулиран от а.К., и по последния въпрос, формулиран от а.К.: дали в обекта има извършено преустройство, и дали строително-монтажните работи отговарят на изискванията за извършване на подобрение и поддръжка - съдът е компетентен да отговори на тези въпроси.

Като съпостави естеството на извършените строително-монтажни работи със приложимите текстове от закона, с оглед на изложеното, съдът счита, че следва да допусне въпросите, формулирани от а.К., без първия и последния въпрос преди уточнението, т.е. вещото лице следва да установи:

Засегната ли е конструкцията на сградата, извършено ли е преместване или премахване на съществуващи зидове, извършвани ли са пробиви /отвори/ в съществуващи зидове, премахване на носещи стени, промяна на натоварванията  и конструкцията на сградата? Има ли промяна на външните размери на сградата, част от която е процесния обект? Вещото лице да изследва в архива на община Камено дали са налични строителни книжа за сградата, които да установяват нейните характеристики преди констатираните от административния орган промени, послужили за основание на издадената заповед.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със следните въпроси:

Засегната ли е конструкцията на сградата, извършено ли е преместване или премахване на съществуващи зидове, извършвани ли са пробиви /отвори/ в съществуващи зидове, премахване на носещи стени, промяна на натоварванията и конструкцията на сградата? Има ли промяна на външните размери на сградата, част от която е процесния обект? Вещото лице да изследва в архива на община Камено дали са налични строителни книжа за сградата, които да установяват нейните характеристики преди констатираните от административния орган промени, послужили за основание на издадената заповед.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. К.Д.М..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в едноседмичен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнение на възложената задача след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.06.2017 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: