ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети юни                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 821 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Р.Р., редовно уведомен, се явява  лично и с адв. К.  с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ З.К.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.Д.М..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

АДВ. К.: Моля преди изслушване на вещото лице да бъдат приети две доказателства, а именно: скица № 129/31.03.2105г. и скица № 584/04.12.2014 г. Тези доказателства искам да ползвам при разпита на вещото лице.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства скица № 129/31.03.2105г. и скица № 584/04.12.2014 г.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разполагате ли с копия от тези доказателства?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Да,  разполагам с двете скици и мога да дам обяснения по тях.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице  инж. К.Д.М..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

К.Д.М. – 65 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. К.:  Съобразно отговор 2 в заключението, абзац 2 – вещото лице, стъпвайки на скица № 360/03.06.1997 г. стига до извод, че са налице две постройки, т.е. една в скицата, а тези които са заснети са две.

Съобразно  предявените в настоящото съдебно заседание две скици, дали ще е налице изменение на заключението в тази част и дали в двете скици са отбелязани и двете постройки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Изменението на отговора ще се състои в това, че към 1997 год. съдържанието на кадастралния план е по обяснението  ми в т.2, абз.2 на заключението, а по представените сега в съдебното заседание скици – отговарям директно, че двете сгради, нанесени в поземлен имот с № ****, са посочените и в нотариалния акт за собственост две сгради. Като допълнение на отговора за изясняване на казуса, който разглежда административния съд, само ще допълня, че югозападната пристройка е втората сграда, описана на площ от 15 кв. м. Говорим за сградата в югозападния край на дългата сграда – тоалетна, обозначена с „ПС”, и отразена в приложената към заключението ми скица- приложение 1 като помещение, пригодено за сервизно помещение/възел/.

АДВ. К.:  Има ли разлика между това, което сте заснел и това, което е отразено по скиците?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Няма разлика между заснетото от мен при огледа на място и показаното кадастрално съдържание в представените днес скици.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М..

Да се изплати на вещото лице определения депозит /200 лв/.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания.

АДВ. К.: Моля да отмените заповедта. Очевидно е незаконосъобразна, тъй като в процесния имот не е извършвано нещо по-различно от текущ ремонт, и от там насетне въвеждане на обекта в експлоатация. Моля да осъдите община Камено да заплати всички разноски по делото, адвокатски хонорари, държавна такса за експертиза.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: