О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                     12.04.2011г.               град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на тринадесети април две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря ………………………………………………………………………………….

и прокурора ……………………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 821 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.121, ал.5 от ДОПК.

            Образувано е по искане на старши публичен изпълнител в ТД на НАП – гр.Бургас за продължаване срока на обезпечителните мерки, наложени с постановление № 563-4-1/13.12.2010г. по отношение на лицето П.Д.К. ***. Като доказателство към искането са приложени: искане за предварително обезпечаване на задължения изх.№ Р-11-611/01.04.2011г., изходящо от орган по приходите в ТД на НАП – Бургас; заповед за възлагане на ревизия № 1002136/13.12.2010г., произнесена от началника на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – гр.Бургас; заповед за възлагане на ревизия № 1100439/14.03.2011г., произнесена от началника на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – гр.Бургас; искане за предварително обезпечаване на задължения изх.№ Р-10-223/13.12.2010г. на орган по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас; постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 563-4-1/13.12.2010г.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено следното:

От фактическа страна по делото е установено, че със ЗВР № 1002136/13.12.2010г. и ЗВР № 1100439/14.03.2011г., произнесени от началника на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – гр.Бургас е разпоредено извършването на ревизия на физическото лице П.Д.К. ***. С постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 563-4-1/13.12.2010г. е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в подробно изброените търговски банки. Предполагаемият размер на публичното вземане е 200 000 лева.

Съгласно разпоредбата на чл.121, ал., ал.4 е ал.5 от ДОПК в хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт органът по приходите може да поиска мотивирано от публичния изпълнител налагането на предварителни обезпечителни мерки с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице. В този случай съдът проверява наличието на условията за налагане на предварителни обезпечителни мерки, както и изискването обезпечаването върху активите да не води до сериозно възпрепятстване на дейността на лицето и определя срок за продължаването им.

В настоящия казус е безспорно установено, че по отношение на лицето П.Д.К. *** е открито ревизионно производство, което според твърденията на искателя следва да завърши с издаването на ревизионен акт до 30.05.2011г. Продължаването на срока на наложените обезпечителни мерки се налага поради необходимостта от предотвратяване на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, в резултат на което ще бъде затруднено събирането на задълженията. С оглед на това, искането се явява основателно и следва да се уважи като се определи нов срок на действие на обезпечителните мерки до 30.05.2011г.

Предвид гореизложеното, на основание чл.121, ал.5 от ДОПК, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            УВАЖАВА искането за продължаване срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 563-4-1/13.12.2010г.

            ОПРЕДЕЛЯ нов срок на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 563-4-1/13.12.2010г. – 30.05.2011г.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

СЪДИЯ:………………………