О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, № 2309    / 28.09.2018г.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, VІ състав, в закрито заседание на двадесет и осми септември, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                      СЪДИЯ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                        

като разгледа адм.д. № 820 по описа на Адм.С-Бургас за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на В.Г.С., в качеството на Едноличен търговец „Нана – В.С.” и „Холидейс 2011” ЕООД, подадени чрез адвокат Ж.Й.,***, със съдебен адрес ***. В жалбата се твърди бездействие на орган на ТД на НАП Бургас, изразяващо се в необразуване на ревизионно производство за установяване на задължения за данъци и осигурителни вноски, дължими от Едноличния търговец „Нана – В.С.” с цел коригиране на неправилно подадени декларации от счетоводителя на този търговец. Според жалбоподателя неговият счетоводител е подал декларации за годишно изравняване обр.6 за периоди 2006, 2007г., в които неправилно са отразени задълженията. Впоследствие едноличния търговец е подал коригираща декларация за същия период, но независимо от това приходният орган е зачел като дължими задълженията според първоначалното деклариране и е образувал изпълнително производство – изпълнително дело № 221 от 2013 г., по което са наложени обезпечителни мерки. В жалбата се посочва, че по искане на едноличния търговец е издаден АПВ № П-02000214027331-004-01 от 13.10.2014г., с който е прието, че няма суми за възстановяване, тъй като при проверката в данъчно-осигурителната сметка на лицето е било констатирано наличие на публични задължения. Против този акт е подадена жалба, оставена без разглеждане от директора на Дирекция „ОДОП” Бургас. С определение № 465/19.02.2015г. по адм.д.№ 168/2015г. на Административен съд Бургас, решението на директора на „ОДОП” е отменено и преписката е изпратена за произнасяне по същество на подадената от Стоилова жалба против горепосоченото АПВ. В жалбата липсват твърдения за резултата от това производство, но е направено искане съдът да задължи ТД на НАП Бургас да извърши ревизия на основание чл. 129, ал.3 от ДОПК, с която да бъдат установени несъответствията между декларираните и реално дължими суми за данъци и осигуровки.

Твърдените в жалбата факти се установяват от представените по делото доказателства – определение № 465/2015г. по адм. д. № 168/2015г. на Административен съд Бургас, решение № 4/05.01.2015г. на директора на дирекция „ОДОП”, с което е оставена без разглеждане жалбата на В.С. против АПВ № П-02000214027331-004-01 от 13.10.2014г., решение № 35/13.05.2015г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерки № 0221/2013/000017 от 02.04.2015г. на публичен изпълнител М.П., становище на същия публичен изпълнител.

Директорът на ТД на НАП Бургас, след разпореждане на съда, е представил административна преписка по обжалване на негово решение № 9/15.02.2018г., с което е оставена без разглеждане като недопустима жалба на В.С. против протокол от 12.01.2018г., издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас. Така представената преписка е неотносима към спора, доколкото с жалбата са направени искания, които не касаят този протокол.

Според цитираният в петитума на жалбата чл.129, ал.3 от ДОПК, актът за прихващане или възстановяване се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия. Независимо от извършването на прихващане или възстановяване, вкл. когато актът по изречение първо е обжалван, задълженията за данъка или задължителните осигурителни вноски подлежат на установяване чрез извършване на ревизия. Ако актът е обжалван по съдебен ред, издаването на ревизионен акт е допустимо до влизане в сила на съдебното решение.

Жалбоподателката неправилно възприема съдържанието на нормата като вменено на органа задължение да извърши ревизия. Цитираната норма урежда единствено възможността за установяване на задълженията чрез извършване на ревизия дори и в случаите, когато има издаден АПВ, без специално възлагане по реда на чл.134 от ДОПК. Нормата на чл.129, ал.3 от ДОПК в процесната редакция съдържа единствено наличието на процесуална допустимост да бъде възложена ревизия по общия ред, дори и при наличието на издаден АПВ, но не вменява задължение на органа по приходите при всички случаи да я възложи да я възложи. Възлагането на такава ревизия е правомощие единствено на приходния орган. Съдът няма власт да го задължи да упражни това свое правомощие.

В конкретния случай първият жалбоподател – едноличния търговец следва да реализира правата си по реда на издаване или респ. оспорване на АПВ, като в това производство да докаже, че задълженията, които са вписани в данъчно-осигурителната му сметка не съответстват на действително дължимите такива. Едноличният търговец може да оспори в изпълнителното производство дължимостта на задълженията за периода 2006г., по отношение на който към настоящия момент е изтекла абсолютната давност - чл.171, ал.2 от ДОПК. Съдът обаче не разполага с регламентирани в закона правомощия да задължи органа по приходите да извърши ревизия на първия жалбоподател.

По тези съображения жалбата на ЕТ „Нана – В.С.” следва да бъде оставена без разглеждане.

Жалбата на вторият жалбоподател – „Холидейс 2011” ЕООД също е недопустима, но поради липса на правен интерес – чл.159, т.4 АПК. По делото не се съдържат твърдения и доказателства, които да сочат, че този търговец има някакво отношение към описаните в декларациите за 2006-2007г. задължения, както и към тяхното коригиране.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, шести състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.С., в качеството на Едноличен търговец „Нана – В.С.” и „Холидейс 2011” ЕООД.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №820/2018г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването.

 

 

                                                           СЪДИЯ: