ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 820 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Й.Р.Р. се явява лично и с адвокат К..

За ответника- заместник кмет на община Камено се явява адвокат Б..

Явява се вещото лице инж.М.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Сне самоличността на вещото лице, както следва:

М.Р.Г., 69г., българка, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице Г.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Вещото лице Г. на въпросите на адвокат К.:

 

ВЪПРОС на адвокат К.: Може ли да се установи със сигурност времето, в което е изградена металната решетка и бетоновата площадка?

АДВОКАТ Б.: Какво общо има този въпрос със спора.

Адвокат К.: Ще обясня: общото е това, че чрез отговора на въпроса, ще се установи каква е връзката на жалбоподателя с изградената площадка, възможността тя е изградена много по-рано, т.е. възможно ли е да се установи времето на изграждане от огледа?

Адвокат Б.: Правя възражение, като считам, че обстоятелствата, които се опитва да докаже жалбоподателя, се установяват чрез представяне на писмени документи и няма как вещото лице да отговори на този въпрос, при положение, че не му е било поставено като задача.

Съдът намира възражението за неоснователно и указва на вещото лице да отговори на поставения въпрос. Доколко ще бъде кредитиран отговора на вещото лице, е въпрос по съществото на спора.

Вещото лице Г. на въпросите на адвокат К.: Само от огледа, на база на материалите, които са вложени, не мога да определя кога е изградена бетоновата площадка и металната решетка. Посочила съм в заключението, че имотът е купен през 2015г., а какво е имало в имота към момента на покупката не мога да отговоря. Не мога да кажа дали е имало площадка. Ако тази метална конструкция се монтира на друго място, предвид функцията ѝ би следвало да има друга бетонова площадка. Тази, която е налична в момента, си остава като плоча, но сега тя е в същото състояние. В съседство има също бетонирани площадки. Освен процесната, която е с по-голяма дебелина, в съседство има други бетонови площадки.

АДВОКАТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице Г. на въпросите на съда: Към момента на огледа металната конструкция е изместена. Изрязана е от планките и конструкцията е плъзната в същия имот, пред сградата. Тя не може да функционира. Конструкцията е поставена встрани, без страничните пана. Това са двете клетки, вероятно металната конструкция е преместена с кран там, където са поставени в момента. Предвид обема на този обект, според мен трябва да се премахнат заварките и същите материали отново да се заварят, като една малка част е скрепена и с болтове, и тогава би могло да стане използваемо.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице Г. за положения труд възнаграждение в размер на 300 лева, платимо от предварително внесения депозит.

 

 

Адвокат К.: Моля да приемете следните писмени доказателства, които представям- скица, по която е указан начина за поставяне на преместваем обект, фактура за платена такса за издаване на тази скица. Представям и копие от нотариален акт, за да има повече яснота относно собствеността на имота, както и списък за разноски. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

Адвокат Б.: Да се приемат представените доказателства. Моля съдът да съобрази факта, че като има издадена скица, това не означава, че има разрешение за поставяне на обект, каквото е и фактическото основание при извършената проверка от служителите на община Камено. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира представените от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства за относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и с оглед изявленията на страните, като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА скица № 129 от 31.03.2015г., фактура № 0000063413 от 31.03.2015г. и нотариален акт №44/2015г. на нотариус с район на действие Районен съд Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: При издаване на процесната заповед са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и същата е издадена при противоречие с материалноправните разпоредби. Административният орган не е провел изследване на релевантни обстоятелства, при което е поставил акт в противоречие с разпоредбите на чл.35 и чл.36 от АПК. Не е изследвана годината на построяване на процесния строеж, липсват каквито и да е индикации в тази насока. Нито се твърди, нито е установено, дали за строежа има издадени строителни книжа, или дали строежът е търпим, не е извършена преценка за търпимост на строежа по ЗУТ. За да забрани ползването на строежа, административният орган следва да има предвид разпоредбите на закона за търпимост в съответствие с годината на изграждането им. Дали строежът е търпим е следвало да бъде преценен от административния орган съобразно правната норма. Видно е, че този въпрос не е изследван. Липсата на фактическо описание на обстоятелствата в оспорената заповед, които органът е счел, че са налице, води до извод, че тя е немотивирана. Така допуснатите нарушения са довели до неспазване на изискванията за форма, доколкото липсват основания за издаването му. В заповедта е посочено, че процесният строеж се ползва без да е въведен в експлоатация и в нарушение на чл.178, ал.1 от ЗУТ, без да е посочена годината на построяване. Тези реквизити на акта са изключително необходими, тъй като въз основа на тях се преценя основанието за издаване на акта на административния орган. В настоящия случай административният орган е издал заповед, която е лишена от фактически основани, липсват основанията предвидени в чл.178, ал.6 от ЗУТ,  както и тези условия, посочени в чл.178, ал.3 от ЗУТ. Предвид това забраната за ползване има времетраене на тяхното изпълнение. Само разрешените строежи подлежат на въвеждане в експлоатация. В настоящия случай няма констативен акт, тъй като незаконния строеж не може да бъде приведен в експлоатация. В този смисъл са нарушени материално правни разпоредби. Искам да добавя още, че съобразно практиката на Върховен административен съд и по конкретно в решение №13478/29.10.2012г. се възприема, че автомивката, каквато е в конкретната ситуация, но не става въпрос за процесната автомивка, е преместваем обект. Безспорно е прието това, че е премествам обект, а преместваемите обекти не подлежат на одобряване. Има практика на ВАС, която, когато отнесем определението и към настоящия конкретен случай, конструкцията е същото като в решението на ВАС. Самата експертиза сочи категорично, че конструкцията е преместваема и не трябва да се въвежда в тежест на жалбоподателя. Моля да присъдите разноски по делото, включващ и адвокатски хонорар съгласно списък, който представям.

Адвокат Б.: моля да отхвърлите подадената жалба като недопустима. На първо място, към настоящия момент, доколкото се установи, че въпросния обект, за който се отнася забраната за достъп вече е премахнат, то считам, че е налице и липса на правен интерес от водене на настоящото дело към този момент, тъй като забраната се налага до евентуалното премахване на обекта, а това, както става ясно от експертизата вече се е случило. Ако счетете, че е налице допустимост, то моля да потвърдите издадената заповед за забрана на достъп и ползване на невъведния в експлоатация по законоустановен ред автомивка. В кориците на делото се намират достатъчно доказателства, вкл. и експертизата, която установява, че не се касае за преместваем обект, а за трайно закрепен към земята обект, който, за да бъде премахнат, е необходимо да бъде нарушена неговата цялост, което е направено чрез отрязване. На следващо място моля да съобразите и че не са налице твърдените пороци, като административния орган, в хода на производството е провел пълно изследване на факти и обстоятелства и това е видно от писмо № 24-00-359/01.02.2017г. на Община Камено до РДНСК Югоизточен район, в което от жалбоподателя е поискано да представи строителни книжа, в това число одобрени проекти, разрешение за строеж, т.е. предоставена му е възможност за защита и неоснователно е твърдението, че не се касае за незаконен строеж, респ. че не се касае за преместваме обект. Считам, че заповедта е мотивирана, законосъобразна и като такава следва да бъде потвърдена. Моля да постановите решение в горния смисъл, както и да ни присъдите направите разноски съобразно представено доказателство за това в първото заседание.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: