ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 17.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 820 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Й.Р.Р. се явява лично и с адвокат К., надлежно упълномощена.

За ответника- заместник кмет на община Камено се явява адвокат Б., надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Й.Р.Р. против заповед № ДК- 04- 2/10.03.2017 на зам.- кмет на Община Камено, с която е забранен достъпът и ползването на невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж- „Автомивка“, находяща се в поземлен имот № 1321, кв.44 по плана на гр. Камено, собственост на жалбоподателя.

По делото са постъпили документите, налични в административната преписка по издаване на оспорената заповед.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително и чрез съдебна експертиза.

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата. Имаме доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, в рамките на която вещото лице, след като направи оглед на място на процесния имот, да се запознае дали в същия към момента са налице два броя клетки, посочени в обжалваната заповед, както и в констативния протокол, и ако са в имота, да отговори дали са на мястото, на което е била разположена автомивката. Вещото лице да отговори и на въпросите: може ли посочената конструкция да бъде премествана в пространството, без да губи своята индивидуализация и дали е налице възможност тя да бъде използвана и на друго място със същото или подобно предназначение, от мястото, от където е отделена; поставянето на друго място би ли изменило трайно субстанцията или начина на ползване на земята или обекта, на който се е намирала тя и от който е отделена; къде е сега и в какво състояние се намира.

Адвокат Б.: Оспорвам жалбата. На първо място в нея няма наведени фактически доводи и твърдения. Единствено е посочено бланкетно, че посоченото не отговаря на фактическото състояние, без да е уточнено, какво е това фактическо състояние. На следващо място възразявам срещу поисканата експертиза и я намирам за частично неотносима, а част от въпросите- неотносими към предмета на спора. По първия въпрос- дали в момента се намират или не два броя клетки- това считам, че е ирелевантно, доколкото следва да се установи фактическото положени към момента на издаване на заповедта, а не към днешна дата. Съответно не е ясно, как може да се установи дали са на мястото, където е била автомивката. Относно втория въпрос- моля да бъде уточнено от жалбоподателя, с каква цел е зададен въпроса „дали могат да бъдат премествани в пространството“. Това според мен се доказва с документи, а не с експертиза. Относно третия въпрос- „поставянето на друго място“, моля да бъде уточнено, какво се разбира под „промяна на субстанцията“. Ние молим да бъде приета административната преписка. Към настоящия момент няма да сочим доказателства.

Адвокат К.: Въпросите са поставени във връзка с това да установим, че процесният обект е преместваем обект и в тази насока са тези въпроси към експертизата и за това, от отговора на вещото лице, съдът да прецени дали става въпрос за преместваем обект. Това обстоятелство е посочено и в жалбата. Въпросите към експертизата са в тази връзка.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е искането за допускане на съдебно-техническа експертиза с посочените задачи, като съдът счита, че същата ще спомогне за изясняване на обстоятелствата по делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства по опис.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от пълномощника на жалбоподателя в днешното съдебно заседание задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

СЪОБЩАВА на страните, че вещото лице ще бъде определено, след внасяне на предварителния депозит.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.06.2017г. от 10.15ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: