Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  952      19 май 2016  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито  заседание на дванадесети май, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар К.Л.

Прокурор Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 820 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК.

 Образувано е по касационна жалба на „Интерцитрус“ООД, с ЕИК по Булстат 130213585, със седалище и адрес на управление – гр.София, ул.“Никола Габровски“ №1, представлявано от К.Н.Н. против решение № 365/13.03.2016г., постановено по административно-наказатено дело № 5688/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 876/04.12.2014 г. на заместник териториален директор на ТД НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.118, ал.1 ЗДДС и чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г.  за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /обн.ДВ.бр.106/2006 г./   на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 лева на основане чл.185, ал.2 ЗДДС, като съдът е  преквалифицирал нарушението по чл.185, ал.1 ЗДДС  и е намалил размера на имуществената санкция от 1500.00 лева на 500.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В сезиращата съда жалба твърди, че оспореното решение е постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и се иска отмяната му.

Ответникът по касационната жалба –  ТД НАП - Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на районния съд да се отмени като неправилно и незаконосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с решение № 365/13.03.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 5688/2015г. по описа на съда, е изменил наказателно постановление № 876/04.12.2014 г. на заместник териториален директор на ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.118, ал.1 ЗДДС и чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /обн.ДВ.бр.106/2006 г./, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 лева на основание чл.185, ал.2 ЗДДС, като съдът е  преквалифицирал нарушението по чл.185, ал.1 ЗДДС  и е намалил размера на имуществената санкция от 1500.00 лева на 500.00 лева.

За да постанови решението, районният съд е приел, че описаната в АУАН и в НП фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Съдът е приел, че установеното нарушение се изразява в неиздаване на фискален бон за извършена в обекта продажба на стойност 1803, 40 лева в нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от № Н-18/13.12.2006 г. на МФ. Изложил е мотиви, че квалификацията на административното нарушение по чл.185, ал.2 ЗДДС е неправилна, доколкото същото се изразява в нерегистриране и неотчитане на извършени от касатора продажби, поради което го е преквалифицирал по чл.185, ал.1 ЗДДС и е намалил размера на санкцията, наложената на „Интерцитрус“ООД от 1500.00 лева на 500.00 лева.

         Санкцията е наложена на „Интерцитрус“ООД на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС за това, че при проверка, извършена на 7.11.2014г. в стопанисваната от дружеството складова база за плодове и зеленчуци, находяща се в гр.Бургас, ул."Индустриална"№ 43, при сравнение на данните от ФУ и наличната сума в касата на обекта, проверяващите установили, че за деня не е отбелязана всяка промяна в касовата наличност със съответното записване в момента на извършването й.  Констатирана била разлика от 1803.40 лв. в повече. По показания на ФУ наличната сума била 3 649.90 лева. Не била отразена начална сума за 07.11.2014 г. Установената налична сума в касата била 5453.30 лева. За установеното нарушение на „Интерцитрус“ООД е съставен АУАН № F132382/17.11.2014г., въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са, че в административно наказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, а именно съставяне и връчване на АУАН на лице, което не е упълномощено по надлежния ред да представлява „Интерцитрус“ООД в процеса, че нарушението представлява маловажен случай, както и че  преквалификацията му от районния съд е недопустима.

Решението е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

            Като нарушени в НП са посочени едновременно разпоредбите на чл.118, ал.1 ЗДДС и на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, които установяват две различни задължения за лицата, стопанисващи търговски обекти, неизпълнението на всяко от които представлява отделно нарушение. Разпоредбата на чл.118, ал.1 от ЗДДС въвежда изискване за регистриране и отчитане на извършените продажби в търговски обект чрез издаване на фискален бон или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /системен бон/, независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. А разпоредбата на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ касае случаите, извън продажбите,  като установява изискване всяка промяна на касовата наличност /начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата / на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми. Едновременното посочване на цитираната норма от ЗДДС и от наредбата прави неясна правната квалификация на установеното нарушение. В конкретния случай не става ясно по безспорен и недвусмислен начин за неизпълнение на кое точно от горните две изисквания е санкциониран „Интерцитрус“ООД, поради което е ограничено правото му на защита в процеса. Наред с това, посочването като нарушена на нормата на чл.118, ал.1 ЗДДС е в противоречие с правното основание за ангажиране отговорността на дружеството– чл.185, ал.2 от ЗДДС, в която е предвидена имуществена санкция за нарушения, извън тези на чл.118, ал.1 ЗДДС.
            Като е изменил наказателното постановление, въпреки посоченото процесуално нарушение, което е от категорията на съществените и представлява самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно, районният съд е постановил неправилно решение. За районния съд не съществува възможност да изяснява волята на АНО, да преквалифицира нарушението, нито да подменя посоченото в НП правно основание за ангажиране отговорността на лицето, сочено като нарушител.
            Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав 

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОТМЕНЯ решение № 365/13.03.2016г., постановено по административно-наказатено дело № 5688/2015г. по описа на Районен съд – Бургас и вместо него  ПОСТАНОВЯВА

         ОТМЕНЯ наказателно постановление № 876/04.12.2014 г. на заместник териториален директор на ТД НАП – Бургас, с което за нарушение на  за нарушение на чл.118, ал.1 ЗДДС и чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г.  за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /обн.ДВ.бр.106/2006 г./   на „Интерцитрус“ООД, с ЕИК по Булстат 130213585, със седалище и адрес на управление – гр.София, ул.“Никола Габровски“ №1, представлявано от К.Н.Н. е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 лева, на основане чл.185, ал.2 ЗДДС.

Решението е окончателно.

 

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.