ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                             дата 26 май 2011 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 26 май 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 820 по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от “Дайнамикс арт” ЕАД, гр.Сливен срещу Акт за установяване на задължение № 1015906/06.01.2011г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, ИРМ – Сливен.

         Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, поради следните мотиви:

         Видно от изпратената административна преписка, обжалваният АУЗ № 1015906/06.01.2011г. е съобщен на управителя на дружеството Стоян Стоянов на дата 07.01.2011г. (л.10)

         Против издадения акт е постъпила жалба от дружеството вх. № 1636/02.02.2011г., подадена до директора на ТД на НАП – Бургас (л.15).

         По тази жалба директорът на ТД на НАП – Бургас се е произнесъл с Решение № 29/24.02.2011г., с което е оставил без разглеждане жалбата, като просрочена (л.11). За това постановено решение жалбоподателят е лично и редовно уведомен, видно от отбелязването върху него, че на дата 04.04.2011г. управителят на дружеството С.С. е получил Решение № 29/24.02.2011г. на директора на ТД на НАП – Бургас.

         При тези фактически данни, следва да се приеме, че след като директорът на ТД на НАП – Бургас се е произнесъл по реда на чл.147, ал.1, във вр. с чл.106, ал.2 от ДОПК по подадената пред него жалба вх. № 1636/02.02.2011г. против АУЗ № 1015906/06.01.2011г., то на съдебен контрол за законосъобразност би подлежало именно постановеното от него Решение № 29/24.02.2011г. по реда на чл.147, ал.3 от ДОПК, а не издадения акт за установяване на задължение, който е обжалван от дружеството пред този орган по реда на чл.106, ал.2 от ДОПК. В този смисъл, невярно е твърдението на дружеството, че няма произнасяне от директора на ТД на НАП – Бургас, с оглед на което обосновава настоящото обжалване пред съда. В тази връзка се позовава на писмо вх. № 342/10.01.2011г., с което дружеството е оспорило допълнителното начисляване на ДДС (л.26). Следва да се посочи, че това писмо няма характер на жалба по смисъла на чл.106, ал.2 от ДОПК, същото е адресирано до органа по приходите, извършващ проверката на дружеството и е изпратено в отговор на съобщение изх. № П-11-11/04/01.2011г. (л.34), в което управителят на дружеството е вписал, че няма да подаде коригираща декларация, т.е. ясно личи намерението, че писмо № 342/10.01.2011г. е именно отговор на съобщението на приходната администрация (както и е наименовано самото писмо) и няма характер на жалба до директора на ТД на НАП – Бургас, поради което не може да се очаква произнасяне от този административен орган, а липсата на произнасяне да обосновава правния интерес от настоящото оспорване пред съд. Както се посочи по-горе в мотивите, дружеството е упражнило правото си на жалба пред директора на ТД на НАП – Бургас с нарочна жалба вх. № 1636/02.02.2011г. и е недопустимо, а и не се оправдава от гледище на доказателствата по делото, да се придава характер на жалба на писмо вх. № 342/10.01.2011г., в какъвто смисъл са възраженията на жалбоподателя в депозирана понастоящем пред съда жалба.  

         На основание изложените мотиви, жалбата на “Дайнамикс арт” ЕАД, гр.Сливен против АУЗ № 10159106/06.01.2011г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Бургас, ИРМ – Сливен, следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Дайнамикс арт” ЕАД, гр.*** против АУЗ № 10159106/06.01.2011г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Бургас, ИРМ – Сливен.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 820/2011г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                           СЪДИЯ: