Р Е Ш Е Н И Е

 

         317                                     26.02.2018г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на първи февруари, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С.Х.

прокурор: Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 81 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Р.М.Т.,***, подадена чрез процесуален представител, против решение № 245 от 29.11.2017г., постановено по НАХД № 930/2017г. по описа на Районен съд – Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № ОА-108/15.08.2017г., на Кмета на община Царево, с което на касатора, за нарушение по чл.14, ал.6 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на община Царево (Наредбата), на основание чл.47 от Наредбата е наложена глоба в размер на 100.00 лв.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно и необосновано. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд досежно извършеното нарушение и обществената му опасност. Моли съда да отмени оспореното решение и да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът Р.М.Т., редовно и своевременно призован,не се явява и не се представлява.

Ответникът – Община Царево - редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по касационната жалба.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е основателна и решението на районния съд, като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК.

С наказателното постановление, административнонаказателната отговорност на Т. е ангажирана за това, че на 26.07.2017 около 02:00 ч. в с.Синеморец, бар „Синьо лято“ като „барман“ в заведението е допускал озвучаване на открити площи в бара след 23.00 часа, като при проверката в обекта звучала механична музика. За установеното нарушение е съставен АУАН, който е предявен на санкционираното лице и въз основа на който е издадено процесното НП.

Същественото в административнонаказателното производство е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. В тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

Съгласно чл.14, ал.6 от Наредбата, не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23:00 часа и 7:00 часа.

От описаното в АУАН и НП нарушение, не става ясно обаче, какво точно е нарушението и за какви открити площи се отнася, което е от съществено значение за съставомерността на извършеното нарушение. Налице е едно бланкетно обвинение. На практика, е преписана правната норма, без да са приведени към хипотезите на тази правна норма, установените в обективната действителност факти, т.е липсва описание на конкретно установени при проверката факти и обстоятелства, осъществяващи състава на нарушение. Посоченото, че в обекта звучала механичната музика, е ирелевантно само по себе си, ако същото не бъде обвързано категорично както в АУАН, така и в НП с открити площи и тяхното местоположение. Твърдения за този елемент липсват в оспорения акт, като не е изследвано и субективното отношение на лицето, посочено като деец към него. Само това обстоятелство е достатъчно за отмяна на оспореното НП.

На следващо място, съгласно чл.14, ал.1 работното време на заведенията за обществено хранене се определя свободно от лицата, извършващи търговска дейност в тях, но при условия, че не нарушава обществения ред и не пречи на спокойствието и сигурността на живущите в намиращи се в непосредствена близост жилищни и хотелски сгради. От това следва, че лицата, извършващи търговска дейност имат задължението да съблюдават условията за недопускане нарушаването на обществения ред и спокойствието на гражданите. В тази връзка под изпълнителното деяние „допуска“ в разпоредбата на чл.14, ал.6 от Наредбата, не следва да се разбира фактическото опериране с музикалната техника, а по-скоро организационно-разрешителната дейност, чийто субект са собствениците, управителите, респ. наемателите и ползвателите на съответния тип заведения, извършващи търговска дейност, доколкото те и техните представители са адресат на задълженията да не допускат нарушаване на обществения ред и спокойствие на гражданите, да спазват работното време на заведенията и т.н.

От събрания по делото доказателствен материал се установява, че отговорността на касатора е ангажирана единствено в качеството му на „барман“, а не като лице, осъществяващо търговска дейност. В случая, за санкционираното лице, разпоредбата на чл.14, ал.6 от Наредбата е неприложима и  той не е субект на нарушение по нея.

По изложените съображения, съдът счита, че решението на районния съд като неправилно следва да се отмени, като се отмени и оспореното НП.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.1 от АПК, Административен съд Бургас

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 245 от 29.11.2017г., постановено по НАХД № 930/2017г. по описа на Районен съд – Царево, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление наказателно постановление № ОА-108/15.08.2017г., на Кмета на община Царево, с което на Р.М.Т., за нарушение по чл.14, ал. 6 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на община Царево, на основание чл.47 от Наредбата е наложена глоба в размер на 100.00 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.          

 

     2.