Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           225                 от 17.02.2017г.,                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на втори февруари две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря С.А. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 81 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба от „Беланн“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Поморие, ул. Шипка ***, представлявано от А.Х., с ЕГН **********, гражданин на Беларус, родена на ***г***, в качеството на управител, против Решение № 214/23.12.2016г. постановено по НАХД № 396/2016г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е изменено Наказателно постановление № 1515/14.07.2016г. издадено от директора на ТД на НАП, като е намален размерът на наложената санкция на дружеството касатор от 3 000лв. на 500лв. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – ТД на НАП – Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събраните по делото доказателства, Административен съд – Бургас намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Поморие е образувано по жалба на „Беланн“ ЕООД, чрез управителя А.Х. против Наказателно постановление № 1515/14.07.2016г. издадено от зам. директора на ТД на НАП, с което за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, на „Беланн“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 3 000лв. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Поморие е изменил атакуваното наказателно постановление като е приел за безспорно установено, че е налице осъществено от жалбоподателя нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г., съгласно което извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите „служебно въведени” или „служебно изведени” суми. Съдът е приел, че това нарушение не води до неотразяване на приходи, поради което санкцията на жалбоподателят е следвало да бъде определена по чл.185, ал.1 от ЗДДС, съобразно предписанието на чл.185, ал.2, изр.последно ЗДДС. Изложени са мотиви за неприложимост на чл.28 ЗАНН.

Решението на Районен съд – Поморие е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият касационен състав намира, че изводите на първоинстанционния съд са правилни и законосъобразни, обосновани въз основа на цялостна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, а пред настоящата инстанция от страна на касатора не са ангажирани други такива, които да ги променят.

В настоящия случай, на 05.07.2016г., е била извършена проверка по спазването на данъчното и осигурителното законодателство в търговски обект – магазин „Българска козметика”, находящ се гр.Поморие, стопанисван от жалбоподателя. При проверката, от фискалното устройство на обекта бил отпечатан дневен отчет № 002414/05.07.2016 г., съгласно който разчетената касова наличност в брой е в размер 1 477.71 лв. Била описана фактическата наличност в касата, при което е установена такава в  размер 1 577.35 лв., т.е. разлика между разчетената и фактическата наличност от 99.64 лв., която разлика не е била регистрирана в книгата за дневни финансови отчети. Не са били установени парични средства в началото на деня, служебно въведени и изведени пари от касата.

След анализ на събраните в хода на проведеното съдебно следствие писмени и гласни доказателства, правилно и законосъобразно, Районен съд – Поморие е приел, че констатираното нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ не води до неотразяване на приходи, поради което санкцията на жалбоподателят е следвало да бъде определена по чл.185, ал.1 от ЗДДС, съобразно предписанието на чл.185, ал.2, изр.последно ЗДДС.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира, че не са налице твърдяните процесуални нарушения, поради което решението на районния съд се явява валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214/23.12.2016г., постановено по НАХД № 396/2016 г. по описа на Районен съд – Поморие.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                  2.