ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 17.02.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети февруари                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 81 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.М.П., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. Т., надлежно упълномощена, с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Териториално поделение „Национален осигурителен институт” гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на М.П. против Решение изх. № 1054-02-32/22.12.2015 г. на директора на ТП „НОИ” - Бургас в частта, в която административният орган е потвърдил Разпореждане № ********** за отпускане на пенсия до 01.11.2016 г.

УКАЗВА на жалбоподателя, че е негова тежестта да установи позитивните обстоятелства на които основава оспорването си, включително и това, че съгласно решение на НЕЛК, същият е инвалидизиран за срок от 2 години до 22.02.2017 г.

 

АДВ. Т.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете доказателствата, които са приложени към същата. Направили сме едно допълнително искане за събиране на доказателства с наша молба с вх. № 1026/02.02.2016 г. Мотивирани сме да подадем тази молба, тъй като в последното решение на ТЕЛК не се посочва срокът, за който е срока на пенсията за инвалидност. Аз считам, че НЕЛК не се е занимавал със срока, тъй като за нея е извършена корекция за началната дата. Жалбоподателят е бил в болничен и началната дата започва от 22.02.2015 г. и трябва да бъде за 2 години. В т. 15 от експертното решение на НЕЛК е казано, че срокът за трайно намалената работоспособност може да бъде една, две, три, четири години или пожизнено, но няма такъв междинен срок какъвто са определили - 1 година и 9 месеца. Затова считам, че решението на ТП „НОИ” - Бургас е недопустимо, защото не е в компетенциите им да променят сроковете. Ако съдът счита, че не сме прави за недопустимостта, оспорваме го като незаконосъобразно.

Други доказателства няма да соча.

 

Съдът, като взе предвид доказателственото искане на жалбоподателя, намира същото за недопустимо доколкото в настоящото производство липсва възможност за тълкуване на официални документи, което тълкуване да бъде приложено като вид доказателство по делото. Настоящият съдебен състав обаче констатира, че преписката по оспореното решение не е представена в цялост. Липсва цитирана в административната преписка на ТП „НОИ” жалба от 06.07.2015 г., с която последният сезира НЕЛК за преразглеждане на свое Експертно решение № 88/20.02.2015 г. Наред с това, липсват доказателства по делото кога, как и по какъв начин Експертно решение № 405 от 11.09.2015 г. на НЕЛК е връчено на жалбоподателя – т.е., липсват доказателства, че същото към настоящия момент е влязло в сила.

            Съдът счита, че посочените обстоятелства имат отношение към предмета на спора, поради което следва посочените доказателства да бъдат събрани, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ИЗИСКВА служебно от ответния орган негова жалба от 06.07.2015 г., с която е била сезирана НЕЛК и която е посочена в мотивите на експертно решение № 405/11.09.2015 г. на НЕЛК като основание за сезиране на лекарската комисия за преразглеждане на тяхно ЕР № 88/20.02.2015 г., като на страната бъде указана необходимостта да представят посоченото доказателство не по-късно от датата на следващо съдебно заседание.

         ИЗИСКВА служебно от трето неучастващо по делото лице – НЕЛК София, с адрес гр. София, бул. „акад. Иван Евстатиев Гешов” № 15 доказателства за датата на уведомяване на М.М.П. *** за тяхно Експертно решение № 405/11.09.2015 г., респективно такива за датата, на която същото решение е влязло в сила, като на органа бъде указана необходимостта да представи посоченото доказателство не по-късно от датата на следващо съдебно заседание, като бъде посочена и самата дата.

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото към настоящия момент не е изяснено от фактическа страна, намира, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано. Същото следва да бъде отложено за друга дата, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.03.2016 г. от 15,00 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: