ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 149            14 януари  2015  година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на четиринадесети януари, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 81  по описа за  2015 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на чл.68, ал.1 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗДискр./ във връзка чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

   Образувано е по жалба на директора на ТД на НАП – Бургас против Решение №448 от 26.11.2014 година на Комисията за защита от дискриминация, с което се установява, че при осъществяване на своята дейност НАП –Бургас, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул. ”Цар Петър” № 5Б, представлявано от С. И. И., въпреки предпиетите необходими действия, за да се извърши ремонт на амортизирания асансьор в офис гр.Сливен, е поддържала архитектурна среда, която затруднява безпрепятствен достъп на лицата с увреждания, възрастни хора и майки с колички до всички етажи в сградата на НАП – Бургас, офис Сливен, което в съответствие с чл.5 ЗЗДискр. се смята за дискриминация и представлява нарушение на ЗЗДискр. за периода от 2012 година до настоящия момент. С решението се препоръчва на НАП – Бургас, на основание чл.47 ЗЗДискр., да бъдат предприети необходимите действия за изграждане на достъп на хората с увреждания, възрастни хора и майки с колички до всички етажи в сградата на НАП – Бургас, офис Сливен. Иска се отмяна на решението, като неправилно и незаконосъобразно.

Съдът, след извършена служебна проверка, намира, че решението на комисията не притежава характеристиките на административен акт по смисъла на чл.21 АПК, поради което не подлежи на обжалване по съдебен ред, по следните съображения:

Оспореното пред Административен съд – Бургас Решение №448 от 26.11.2014 година на Комисията за защита от дискриминация е издадено на основание чл.47, т.6 ЗЗДискр. Съобразно цитирания текст комисията прави предложения и препоръки до държавните и общинските органи за преустановяване на дискриминационни практики и за отмяна на техни актове, издадени в нарушение на този или други закони, уреждащи равенство в третирането. С обжалвания акт е упражнено това правомощие, като изявлението на КЗД е направено в качеството й на специализиран орган на държавна власт и в този смисъл е властническо волеизявление по смисъла на чл.21 АПК. Отправената препоръка обаче, не е мярка на административна принуда съобразно нормата на чл.47, т.3 ЗЗДискр. и не притежава задължителния характер на предписанията по чл.47, т.4 от същия закон, поради което не рефлектира неблагоприятно върху правната сфера на адресата си, за да са изпълнени останалите изисквания на чл.21 АПК и да е налице годен за оспорване административен акт. Освен това липсва и предвидена санкция при неизпълнение на препоръката от административния орган, до който същата е отправена.

В този смисъл са Определение №1724 от 09.02.2009 година на ВАС по адм. дело №15289/2008 година, VІІ отд., Определение №3764 от 22.03.2010 година на ВАС по адм. дело №14613/2009 година, VІІ отд., Определение №538 от 11.01.2012 година на ВАС по адм. Дело №2047/2011 година, VІІ отд. и др.

По тези съображения, поради липса на годен за оспорване административен акт, жалбата на директора на ТД на НАП – Бургас, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ-ми състав

 

          О П Р Е Д Е Л И:

       

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на директора на ТД на НАП – Бургас против Решение № 448 от 26.11.2014 година на Комисията за защита от дискриминация.

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №81 по описа на Административен съд – Бургас за 2015 година.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                             

       

                                                         СЪДИЯ :