Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас,№  674    21.03.2013 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, тринадесети състав, в съдебно заседание на двадесет и първи февруари, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. Евтимова

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ: Галина Радикова

                                                                                                             Чавдар Димитров       

 

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: ТИХА СТОЯНОВА изслуша докладваното от съдия Ч. Димитров по КНАХД № 81/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

            Касаторът - директор на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София, чрез представител по пълномощие юрисконсулт Карастанчев е оспорил решение №444/21.11.2012г. по НАХД №707/2012г. на районен съд Несебър, с което е отменено наказателно постановление №11010210/03.07.2012г. издадено от касатора, с което на В.Б. *** за нарушение на чл.8, ал.2 , вр. ал.1, т.6 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, на осн. чл.32, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.65 от НВМОП е наложено наказание „глоба” в размер на 300лв. Касаторът счита, че решението е неправилно и необосновано, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и иска да бъде отменено, а по съществото на спора да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

            Ответникът по касационната жалба, се представлява от адв. Д., която счита обжалваното решение на районния съд за правилно, а подадената касационна жалба за неоснователна.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, решението на районния съд за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е правилно. 

               В наказателното постановление като нарушена е посочена разпоредбата на чл.8, ал.2, вр. ал.1, т.6 от НВМОП, в редакцията, действала към момента на откриване на производството и провеждане на процесната малка обществена поръчка. Според същата, методиката по ал. 1, т. 6 от НВМОП съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Относителната тежест на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на общата оценка.
               От една страна, както правилно е посочил в мотивите си районния съд, към настоящият момент НВМОП е отменена и разпоредбите й не пораждат правно действие, както към настоящия момент, така и към момента на издаване на оспореното НП. От друга обаче, към момента на осъществяване на спорното административно нарушение Наредбата е била действащ нормативен акт и правилата й е следвало да бъдат спазвани, като целта на закона е провеждане на безпристрастна процедура, при която определен икономически резултат да бъде постигнат при оптимални условия. Към настоящия момент избягването на тази цел не е декриминализирано, респ. освободено от адм. наказателна отговорност, но е въведен различен механизъм за провеждане на общ. поръчки и постигането на целите. Това обстоятелство не може да доведе съдебния състав до извод, че при отмяна на НВМОП отпада адм. наказателната отговорност за допуснатите нейни нарушения към момента на действието й. Още по-силен аргумент за това е обстоятелството, че макар да се касае за обявяване на процедура за малка обществена поръчка, предвид обстоятелството, че в настоящата си редакция закона е приложим за всички обществени поръчки, а в разпоредбата на чл.28, ал.2 от ЗОП е налице идентична разпоредба, то може да бъде направен извод, че липсва отмяна на същата, като тя продължава да бъде действаща както към настоящия момент, така и към момента на констатиране на спорното нарушение и към този на санкционирането му, макар да се намира в друг нормативен акт.
               В тази хипотеза, в случай, че бъде констатирано спорното адм. нарушение, авторството му в лицето на ответника по касация и неговата вина, това нарушение следва да бъде санкционирано с по-благоприятната от двете санкционни норми – действащата към настоящия момент такава – чл.128в, ал.3 ЗОП или действалата към момента на допускане на нарушението – чл.65 от НВМОП, вр. чл.32, ал.1 ЗАНН. По-благоприятна е втората норма, предвиждаща глоба в размер от 100 до 2000 лева, поради което същата правилно е приложена по отношение на ответника по касация от страна на АНО.
               На следващо място настоящият съдебен състав изразява несъгласие и с изводите на първоинстанционния съд за приложимост на тълкувателно решение № 48 от 28.12.1981г., тъй като макар и не изрично отменено същото е постановено при предходен обществен строй, при който разделението на властите и компетенциите между отделните структури във всяка от трите власти не е прилаган последователно. По делото не се спори, че представения контролен лист изхожда от друга държавна структура, поради което не може да бъде направен извод за откриване на нарушителя към момента на съставяне на контролния лист.  

Предвид изложеното и поради основателност на част от касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде отменено, като спорното наказателно постановление бъде потвърдено, доколкото размерът на наложеното наказание е към минимума, предвиден в санкционната норма и отразява правилно съотношението между преценените в съвкупност смекчаващи и отегчаващи адм. наказателната отговорност на нарушителя обстоятелства. Нарушението е допуснато за пръв път, няма събирани доказателства за имотното състояние на нарушителя, което не следва да бъде тълкувано в негова тежест.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

               ОТМЕНЯ решение №444/21.11.2012г. по НАХД №707/2012г. на районен съд Несебър, с което е отменено наказателно постановление №11010210/03.07.2012г. издадено от касатора, с което на В.Б. *** за нарушение на чл.8, ал.2 , вр. ал.1, т.6 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, на осн. чл.32, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.65 от НВМОП е наложено наказание „глоба” в размер на 300лв и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

               ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №11010210/03.07.2012г. издадено от директор на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на В.Б. *** за нарушение на чл.8, ал.2 , вр. ал.1, т.6 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, на осн. чл.32, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.65 от НВМОП /отм./ е наложено наказание „глоба” в размер на 300лв.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

 

                                        

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: