ПРОТОКОЛ

 

       

Година 2010, 17.03.                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На седемнадесети март                                       две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 81 по описа за 2010 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Г.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адв. К., който представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Началник на Митница Бургас, редовно уведомен. За него се явява юрисконсулт Т., която представя пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Дирекция „ОУИ” Бургас, редовно уведомена, не се явява представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

         По хода на делото, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по жалбата и да направят доказателствени искания.

 

         АДВ. К.: Поддържам жалбата. Представям превод на свидетелството за управление на МПС № Т521-8078-2063 и лична карта за постоянно пребиваващ в  САЩ на жалбоподателя. Други доказателства няма да соча.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представения превод на удостоверение за собственост на МПС.

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: Моля да отмените атакуваното решение на Началник на Митница Бургас мълчаливо потвърдено от Директора на РМД, с което на жалбоподателя е определен размера на възникнало митническо задължение за заплащане на митни сборове общо 24 512,64 лв. за собствения му автомобил марка „HUMMER”. В жалбата сме изложили подробни съображения за незаконосъобразност на това решение. Основанията, които са посочени за възникване на митнически задължения са взаимно изключващи се. Не може да има възникнало митническо задължение едновременно въз основа на няколко различни основания. То трябва да бъде само едно, тъй като не е логично в единия случай да е от неизпълнение поставянето под режим, а в другия неправомерно въведена. Не следва да се оформя митнически режим ако стоката е неправомерно въведена. Тя или е под режим или неправомерно въведена. Искам да отбележа, че в случая режима „временен внос” предполага за чуждестранни стоки без да са платени митни сборове да се употребяват на територията на общността, като приключването на този режим може да стане с реекспортиране на стоката в непроменено състояние или с нейното обмитяване. По никакъв начин в конкретния случай стоката не е предмет на никаква друга употреба и не е засегната. Представената карта за постоянно пребиваващ в САЩ на жалбоподателя доказва, че режима е бил правилно учреден и са налице предпоставките за такъв режим и не се установи от твърдението на митницата за неправомерно въвеждане на автомобила. Моля да отмените атакуваното решение и да ни присъдите разноските по делото и адвокатския хонорар.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Не са налице твърденията на жалбоподателя. Считам, че решението на Директор на Митница Бургас е правилно и законосъобразно, а и от приложената по делото административна преписка е видно, че МПС е въведено в територията на общността с контейнер през „Пристанище Варна”, там е задействан режим, като този режим е правилно приключен през МП „Лесово”. Видно от приложената справка МПС излиза на 30.08.2008 г. в 9.00 ч. и в един и същи ден и час отново влиза в територията на страната и при повторното влизане на автомобила е управляван от неговия собственик. От представената в днешно съдебно заседание лична карта на лицето за постоянно пребиваващ в САЩ е видно, че при навлизане в територията на Република България лицето влиза като български гражданин и като такъв той няма право да учреди режим „временен внос”. Считам, че решението е правилно и законосъобразно и като такова моля да бъде потвърдено.

         АДВ. К.: Учредяването на временен внос не е свързано с гражданството на лицето.

 Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: