О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 930                             от 25.04.2018 год.                        град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, втори състав, на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 819 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

            Производството е образувано по искова молба от „ЗЕДА ТУР“ АД с ЕИК 130340853 със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от Изпълнителния директор И.П., чрез адв. Д.Е.П. от Софийска адвокатска колегия със съдебен адрес гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 163, ет. 5 срещу Община Несебър, представлявана от Кмета Н.Д.. Исковата молба е предявена пред Районен съд гр. Несебър с правно основание чл. 439, ал. 1, във вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК, като е формулирано искане да бъде установено, че поради погасяването им по давност, „ЗЕДА ТУР“ АД не дължи сумите в размер на 3 167,25 лева, представляващи публично общинско вземане за данък недвижими имоти за 2006 год. – главница в размер на 1 894,77 лева и 1 272,48 лева – лихви, установени с АУЗД № 113/06.12.2011 год., поради погасяването им по давност, на която ищцовото дружество изрично се е позовало.

            Във връзка с така депозираната искова молба, в Районен съд гр. Несебър е било образувано гр.д. № 234/2017 год., по което с Определение № 249/27.04.2017 год. състав на НРС е постановил прекратяване на производството и изпращане на делото по подсъдност на Административен съд Бургас. Така постановения съдебен акт е бил оспорен с частна въззивна жалба, по която е било образувано частно гражданско дело № 1063/2017 год. по описа на Окръжен съд гр. Бургас. С Определение № 1272/18.07.2017 год., постановено по ч.гр.д. № 1063/2017 год., състав на БОС е оставил без уважение частната жалба на дружеството и е потвърдил Определение № 249/27.04.2017 год. по гр. д. № 234/2017 год. на НРС. Така постановения съдебен акт също е бил оспорен пред ВКС, който с Определение № 11/10.01.2018 год., постановено по ч.гр.д. № 4994/2017 год. е оставил частната жалба без разглеждане.

            След постъпване на делото в Административен съд Бургас, с Разпореждане № 1543/30.03.2018 год. настоящия съдебен състав е указал на ищеца да уточни петитума на исковата молба, като конкретизира искането и правното основание. В изпълнение на така даденото указание, с молба вх. № 4715/24.04.2018 год., „ЗЕДА ТУР“ АД, чрез процесуалния си представител – адв. Д.П. от САК е посочил, че в случая е депозирал искова молба с правно основание чл. 439, ал. 1, вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК. В молбата са развити подробни доводи относно определяне на правното основание на депозираната искова претенция, както и обстоятелството, че компетентен да я разгледа е Районен съд Несебър, а не както са приели НРС и БОС, че компетентен е Административен съд Бургас. В подкрепа на така формираните изводи, в молбата си, адв. Пеков се е позовал и на конкретна съдебна практика на ВАС. С оглед на това е формулирано искане за повдигане на спор за подсъдност по реда и при условията на чл. 135, ал. 4 от АПК.

            След като съобрази исковата претенция и направените към нея уточнения, както и приложимите процесуално правни и материално правни норми, настоящия съдебен състав намира, че исковата молба на „ЗЕДА ТУР“ АД против Община Несебър не му е подсъдна за разглеждане по следните съображения: Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2, предл. 2 вр. чл. 9б от ЗМДТ принудителното събиране на невнесените в срок данъци и такси по този закон се извършва от публични изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по реда на ГПК. Така цитираната правна норма обосновава извод, съгласно който на взискателя е предоставена възможност да събере вземането си за публични задължения по ЗМДТ, както по реда на ДОПК, така и по реда на гражданското производство. В настоящия случай, от приложените по делото доказателства се установява, че взискателя Община Несебър е възложил принудителното събиране на публичните задължения на частен съдебен изпълнител, който е образувал изпълнително производство по реда на ГПК. С оглед на това, както правилно е посочил и ищеца,  защитата по исков ред е по чл. 439 от ГПК. При това положение родово и местно компетентен се явява Районен съд Несебър, а не както неправилно е прието – Административен съд Бургас. В този смисъл е и трайната съдебна практика, обективирана в множество съдебни актове, в т.ч. и не само – Определение № 45 от 8.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 21/2016 г., 5-членен на Върховния касационен и Върховния административен съд, Определение № 988 от 28.0.2015 г. на ВАС по адм.д. № 13254/2014 г.; Определение № 8 от 31.01.2013 г. на ВАС по адм.д. № 1/2013 г.; Определение № 81 от 21.09.2012 г. на ВАС по адм.д. № 73/2012 г. и др.

Мотивиран от горното и на основание чл. 135, ал. 5, във вр. с ал. 3 от АПК, Административен съд Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОВДИГА пред Върховен касационен съд и Върховния административен съд спор за подсъдност между Административен съд Бургас и Районен съд Несебър, за определяне на съда, компетентен да разгледа исковата молба на „ЗЕДА ТУР“ АД с ЕИК 130340853 със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от Изпълнителния директор И.П., чрез адв. Д.Е.П. от Софийска адвокатска колегия със съдебен адрес гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 163, ет. 5 срещу Община Несебър, представлявана от Кмета Н.Д. с правно основание чл. 439, ал. 1, във вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 819/2018 год. по описа на Административен съд Бургас.

Определението е окончателно.

 

 

СЪДИЯ: