ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,07.06.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми юни                                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 819 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Р.Р., редовно уведомен, явява се лично и с адв.К., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет по „Устройство на територията, европроекти и строителство“ (УТЕС) при ОБЩИНА КАМЕНО, редовно уведомен, се представлява от адв.Г., представя пълномощно за преупълномощаване.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата. Всичките ни доводи са изложени в нея. Имаме доказателствени искания.

Адв.Г.: Оспорвам жалбата изцяло като неоснователна и недоказана. Считам, че процесната заповед е правилна и законосъобразна.

 

Адв.К.: На първо място, моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза по повод твърденията, че не е налице строеж, а преместваем обект. В тази експертиза, вещото лице, след като направи оглед на процесното място и се запознае с обекта, да отговори на следните въпроси:

Може ли обектът да бъде преместван в пространството без да губи своята индивидуализация и налице ли е възможност да бъде използван и на друго място, в същото или подобно предназначение от мястото, където е отделено;

Поставянето му или преместването му би ли изменило трайно субстанцията или начина на ползване на земята или на обета, на който се поставя или отделя;

Къде е сега обектът и в какво състояние се намира, може ли отново да бъде използван като автомивка?

Това са въпросите, които моля да бъдат допуснати в съдебно-техническата експертиза.

Освен това, моля като писмени доказателства в настоящото производство да бъдат приети и съответно използвани при изготвянето на съдебно-техническата експертиза следните писмени доказателства:

Скица, издадена от Община Камено, която е издадена с оглед указване начина на използване на преместваемия обект; както и два броя фактури за заплащане на такса за издаване на такава скица.

Следващото ни доказателствено искане е да бъде допуснат до разпит един свидетел, чрез показанията на който ще установим, че през периода, през който съществува изобщо целия имот, процесното място е използвано неколкократно и за други преместваеми обекти, извън този - предмет на настоящото производство.

 

         Адв.Г.: Представям и моля да приемете Констативен протокол от 27.03.2017г. от служители на Община Камено, с който се установява, че обектът е премахнат и на място е останала бетонова площадка и отводнителния канал,  доказателство, което сочи, че обектът не е преместваем, трайно  закрепен е за земята и не може да бъде премахнат без да се наруши терена.

По отношение искането за извършване на съдебно-техническа експертиза – не възразявам.

 Възразявам по искането за разпит на свидетел.

Адв.К.: Тъй като в самата жалба твърдим, че през 80-те години там е имало търговски обекти и другите собственици са държали там преместваеми обекти. Това не е площадка, която да е изградена специално за този обект, тя съществува от времето от когато въобще съществува този имот.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Аз не оспорвам за бетона от наша страна, но този бетон е един вид замазка заради наклона.

Адв.Г.: Обстоятелствата, за които ще свидетелства свидетелят, нямат никакво отношение с оспорването, а твърденията се доказват документално.

 

Адв.К.: Към момента, в който е съществувала въпросната автомивка, страната твърди, че това е преместваем обект, в смисъл, че може да се премести и на друго място. Това е един огромен имот. В тази част се намира сенник, който с едно хващане от 3-4 човека може да се премести в друга част на имота. В момента този сенник са го преместили в другата част на имота.

Именно в тази насока молим съда да назначи експертиза, вещото лице да огледа на място пространството, да види сенникът къде се намира и в какво състояние и какво представлява, и дали е било възможно в някой момент да е бил в другата половина на имота.

В констативния протокол е описано, че даденият навес е обособен в два броя клетки

 

Съдът ПРЕДЯВИ на жалбоподателя Констативен акт № 1 от 21.02.2017г., находящ се на листи 11-12 от делото.

СЪДЪТ към ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Това ли е спорният обект?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Това, което е заснето на снимката, да, това е действително процесният спорният обект.

         Четири човека от едната страна и четири човека от другата страна го хванаха и го преместиха. За земята се държеше на заварени планки. Планките бяха бетонирани, впоследствие с ъглошлайф бяха отрязани и осем души го преместиха. Общото тегло на целия обект е около 600кг.

 

СЪДЪТ към ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Този същият обект ли е монтиран на друго място?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да. Ако отиде вещото лице на място, ще го намери.

 

         Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства: Скица № 129/31.03.2015г., издадена от Община Камено; два броя фактури-оригинал с №№ 63413/31.03.2015г. и 63306/25.03.2015г. и Констативен протокол от27.03.2017г. от Община Камено.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като посети обекта на място да даде заключение по въпросите, поставени от адв.К. в днешно съдебно заседание, при депозит в размер на 200лв. платими от жалбопоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ вещото лице инж.К.М. да извърши експертизата.

 

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя за допускане на гласни доказателствени средства, тъй като обстоятелствата, за които сочат са ирелевантни към спорния въпрос.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.06.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: