ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,20.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесети септември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 819 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Р.Р., редовно уведомен, явява се лично и с адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 38  от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет по „Устройство на територията, европроекти и строителство“ (УТЕС) при ОБЩИНА КАМЕНО, редовно уведомен, се представлява от адв.Б., с представено пълномощно, находящо се на лист 40 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Б.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

         Инж.К.Д.М. – 65год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам. Това е преместваема конструкция. Не се нарушава статута на имота, нито неговите характеристики. Към момента на огледа обектът е преместен.

 

Адв.К.: Нямам въпроси към вещото лице.

Адв.Б.: Свободно ли е била преместена или е било необходимо да се извършат предварително механични действия?

         Адв.К.: Още в предходното съдебно заседание жалбоподателят заяви, че е рязана с ъглошлайф.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Металната конструкция е изрязана и преместена.

 

         СЪДЪТ ПРОЧЕТЕ изявленията на жалбоподателя, записани в протокола от съдебно заседание, проведено на 07.06.2017г:

„..Четири човека от едната страна и четири човека от другата страна го хванаха и го преместиха. За земята се държеше на заварени планки. Планките бяха бетонирани, впоследствие с ъглошлайф бяха отрязани и осем души го преместиха“ .

 

Адв.Б.: А ако трябва да се монтира обратно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако трябва да се монтира обратно, трябва да се завари отново в долната част на колоните към планките.

Адв.К.: Но това няма да промени предназначението.

Адв.Б.: Нямам повече въпроси.

        

Съдът намира, че следва да бъде приета експертизата като безпристрастна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено по съдебно-техническата експертиза.

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 200 лева платими изцяло от внесения депозит. 

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

         Адв.К.: Нямам други искания.

Адв.Б.: Нямам други искания по доказателствата.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да отмените обжалваната заповед.

Представям писмено становище, което моля да приемете и да ни присъдите разноските по делото, за което представям списък

 

Адв.Б.: Моля, на първо място да констатирате, че жалбата е недопустима, поради липса на правен интерес, доколкото е налице изпълнение, което жалбоподателят не отрича.

На следващо място, ако счетете, че жалбата е допустима, то същата е неоснователна. Касае се за строеж по смисъла на чл.38 от ЗУТ, а именно строеж V категория съгласно Наредба 1 от 30.7.2003г.

По-конкретно, това е съоръжение за обслужване, с площ до 100 кв.м., а няма спор, че автомивката е за обществено обслужване. Доколкото попада като квалификация към V категория строежи, за което се издава удостоверение за въвеждане в експлоатация, от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че това не е било направено, поради което заповедта е правилно издадена, същата е мотивирана, законосъобразно е спазен редът и процедурата  по издаването й, взети са предвид възраженията на жалбоподателя и надлежно му е връчена. С оглед изложеното, моля първо да оставите жалбата без уважение, като недопустима, алтернативно, да я отхвърлите като неоснователна, както и да ни присъдите направените по делото разноски, доказателства за което представям.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: