О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер    1093          14.05.2015г.                 град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на четиринадесети май две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 819 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на „Ост” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя Т.С.О. против решение № 11/03.04.2015г., издадено от управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД. Иска се от съда да отмени процесното решение. С нарочна молба вх.№ 4512/14.05.2015г. процесуалният представител на дружеството оттегля оспорването.

            След като прецени волеизявлението на оспорващата страна и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това е извършено извън съдебно заседание, формата за действителност е писмена. Анализът на цитираната правна норма води до извода, че оттеглянето е процесуално действие, с което легитимираният да търси защита правен субект се разпорежда едностранно с предмета на спора. Десезиращият акт има за последица заличаване на извършените от съда и страните процесуални действия с обратна сила. В настоящия случай оттеглянето изхожда от надлежно упълномощено лице и отговаря на изискванията по чл.155 от АПК, поради което трябва да се уважи.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, първи състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ост” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя Т.С.О. против решение № 11/03.04.2015г., издадено от управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 819/2015г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

            Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

            Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

 

СЪДИЯ:………………………