Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

№:         1060                             29.05.2018г.                                  гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На десети май                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:       Станимира Друмева

Членове:           1. Станимир Христов

                           2. Румен Йосифов

 

Секретаря: Стоянка Атанасова

Прокурор: Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 818 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Г.Т.Т.,***, против решение № 101/22.02.2018г. постановено по НАХД № 2446/2017г. на Районен съд -Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 17-0304-003480/11.09.2017г. на началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което за нарушение и на основание чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), са му наложени административни наказания: глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство (МПС) за срок от 24 месеца.

От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания съдебен акт и да постанови друг с който отмени НП. Твърди се в жалбата, че липсват данни касаторът да е отказал да даде кръв за медицинско изследване и в съставения акт за установяване на административно нарушение (АУАН) въобще не е описана тази обстановка. Освен това има разлика между обстоятелствената част на НП, в която са описани два от съставите по чл.174, ал.3 от ЗДвП и неговия диспозитив, в който записана хипотезата на чл.174, ал.3, пр.2 от ЗДвП. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът се представлява от редовно упълномощения адвокат Д.К. от АК-Бургас, който поддържа жалбата. Представя писмена защита в който са изложени допълнителни основания за незаконосъобразност на оспорения акт: В НП не се съдържа изложение дали не е налице маловажен случай. В АУАН не са записани данни за свидетелка, която е пътувала в автомобила с жалбоподателя. Актът не е подписан от актосъставителя и свидетеля по поставянето му. В него не са описани обстоятелствата при които е извършено нарушението – защо и къде точно е бил спрян нарушителя за проверка. НП е издадено от некомпетентен орган, като ЗДвП не предвижда възможност министъра на вътрешните работи да делегира правомощията в тази насока. В АУАН не се съдържа твърдение, че касаторът е отказал проверка с техническо средство и предписанието за медицинско изследване. В НП не се съдържат данни от състава на нарушението и обстоятелствата при които е извършено. Касаторът не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за правилност и законосъобразност на оспореното съдебно решение, поради което пледира касационната жалба като неоснователна да бъде оставена без уважение.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Районен съд - Несебър с оспореното решение № 101/22.02.2018г. по НАХД № 2446/2017г., е потвърдил НП № 17-0304-003480/11.09.2017г. на началник сектор към ОДМВР-Бургас, РУ Несебър, с което на касатора Г.Т. за нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП са наложени административни наказания: глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, за това, че на 25.08.2017г., около 00.20 часа, в гр.Несебър, кв.Камелия, Слънчев бряг, до ресторант Джани, посока от главната алея към ГП (главен път) 1-9 Е-87, управлявал си лек автомобил марка Фолксваген Ню Бийтъл, с рег.№ СА-***-ХН, собственост на С.Т. и при проверка отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози и отказал да получи талон за медицинско изследване.

За да постанови оспореното решение районният съд е изложил мотиви за правилната правна квалификация на извършеното нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП, за съставянето на АУАН и издаването на НП при липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и за санкционирането на нарушителя със съответните административни наказания, предвидени в чл.174, ал.3 от ЗДвП за извършеното нарушение. Приел е за голословно твърдението на жалбоподателя, че в НП са описани два различни състава на административното нарушение, а нарушението не може да се квалифицира като маловажен случай.

Решението на Районен съд - Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, районният съд пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, която следва да се възприеме и от настоящия съдебен състав.

Разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП, в редакцията действала към момента на извършване на нарушението, след изменението в ДВ, бр.101 от 2016г., в сила от 21.01.2017г. и преди последното изменение в ДВ, бр.77 от 2017г., в сила от 26.09.2017г., предвиждаше, че водач на МПС, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява МПС за срок от две години и глоба 2000лв. Следователно с отказа на дееца да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на упойващи вещества, съчетан с отказа му да получи талон за медицинско изследване, е осъществен състава на нарушението, който е описан точно в АУАН и НП.

В случая от събраните по делото доказателства, вкл. показанията на св.Д.Д. и св.Ц. А., с категоричност се установява, че Г.Т. първо бил изпробван с техническо средство за установяване употреба на алкохол. След като тази проба била отрицателна и се установило, че той не е употребил спиртни напитки, контролните органи поискали да го изпробват и с техническо средство за установяване употреба на упойващи вещества. Т. обаче отказал да му бъде извършена такава проверка. Бил му съставен и талон за медицинско изследвано (л.21 от делото на РС), но той отказал да го получи, удостоверено по надлежния ред. Св.А. също частично установява този факт заявявайки, че на Т. бил съставен още един документ, който те не видели. Така осъществения състав на нарушението е описан коректно както в АУАН, така и в НП, по начин позволяващ на нарушителя и на съда да установят какво е административно-наказателното обвинение. Добавянето по-долу в текста на НП съдържанието на приложимата санкционна норма – чл.174, ал.3 от ЗДвП, не само не нарушава правата на санкционираното лице, а напротив – по-пълно гарантира правото му на защита.

При преценка законосъобразността на наказателното постановление, настоящият състав намира решението на Районен съд - Несебър за постановено при правилно прилагане на относимите разпоредби на ЗДвП Административно-наказателното производство е протекло в съответствие с процесуалните правила, АУАН и НП са издадени от компетентни органи. Чл.189, ал.12 от ЗДвП изрично допуска НП да се издават освен от министъра на вътрешните работи и от определени от него длъжностни лица, което оправомощаване в случая е извършено с цитираната в процесното НП и представена по делото заповед на министъра под № 8121з-952/20.07.2017г. (л.7). С оглед значимостта на охраняваните обществени отношения, обезпечаващи безопасното движение по пътищата, конкретното нарушение не би могло да бъде квалифицирано като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, поради което изложените от касатора възражения в този смисъл за неоснователни. АУАН е подписан надлежно от актосъставителя, като съставянето му в присъствието на свидетеля по установяване нарушението М., който също се е подписал, изпълнява изискванията на чл.40 от ЗАНН.

 Фактите са установени правилно и в пълнота от районния съд, като при тяхната съвкупна преценка мотивирано е изведен правният извод за законосъобразност на наказателното постановление по отношение ангажиране отговорността на водача за нарушение по  чл.174, ал.3 от ЗДвП. Фактическите констатации и правните изводи за доказаност на нарушението, неговия извършител и вината му, формирани от районния съд в тази насока, се споделят от настоящата инстанция, поради което не е необходимо тяхното преповтаряне.

С оглед на изложеното, съдът счита касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - Несебър за валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон, поради което същото следва да бъде оставено в сила. Не са налице пороци на решението, съставляващи касационни основания по смисъла на НПК, които да водят до неговата отмяна.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.221, ал.2, вр. чл.218 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд - гр.Бургас ХІІІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 101/22.02.2018г. постановено по НАХД № 2446/2017г. на Районен съд -Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                                                                                           2.