ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети юни                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 818 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.58 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Агроринг инвест” ООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт Л.- Правя възражение по хода на делото на осн. чл.27, ал.6 от Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. При оспорване на индивидуалните административни актове държавните такси са пропорционални и се определят от материалния интерес. Жалбоподателят е внесъл сумата от 50 лева за държавна такса, която сума съобразно материалния интерес не е внесена от жалбоподателя. В тази връзка считам че не следва да бъде даден ход на делото.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото е представена квитанция за заплатена държавна такса, като същата е в размер, съобразен с дадените указания на жалбоподателя. Ето защо, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Агроринг инвест” ООД против уведомително писмо № 02-020-2600/1989 от 16.03.2016г. от зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с което е одобрено подадено от жалбоподателя заявление за доброволен отказ по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от мярка 214 „Агроекологични плащания“ и е прекратен агроекологичният ангажимент по „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“, респ. получаването на субсидии за оставащия период на ангажимента.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

СЪДЪТ, указва на страните доказателствената тежест както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения акт, както и изпълнението на законоустановените изисквания при издаването му. Жалбоподателят следва да докаже обстоятелствата, на които основава своите възражения и от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт Л.: Представям заповед № 03-РД/323/11.03.2015г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ във връзка с компетентността на органа, издал оспорения акт, както и указания на Министерството на земеделието и храните относно мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, във връзка реда за приемане на заявления за отказ. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед № 03-РД/323/11.03.2015г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие и указания на Министерството на земеделието и храните относно мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество.

 

Юрисконсулт Л.: По същество моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Претендирам юрисконсултско възнаграждение. Поддържам и становището представено с административната преписка.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: