ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 818 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Интерфууд Бургас” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Г.Н. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Образувано е по жалба на „Интерфууд Бургас” ООД против Ревизионен акт № Р-02-140268-091-02/19.01.2015 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение №101/09.04.2015 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ Н.: Изцяло поддържам жалбата на моя доверител.

Имам доказателствени искания. Във връзка с наведените от нас твърдения в жалбата  имаме искане за съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси в нарочна молба, която представям с копие за ответника.

Другите ми искания са за задължаване на трето неучастващо по делото лице ТД на НАП Бургас за снабдяване с данни. Първото искане е от данъчното досие на моя доверител да се изискат данни за извършените проверки в търговския обект, констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, ако има такива, и второто ми искане е за задължаване на ТД на НАП Бургас да даде справка за наличие на различие между подадените от „Интерфууд Бургас” ЕООД в дневниците за покупки фактури и тези за продажби на трети лица, тъй като видно от констатацията в ревизионния акт се касае за твърдения за неотчетени продажби на стоки в огромни количества. Аз твърдя, че такива продажби няма и такава стока не е продавана, а става въпрос за натискане на две копчета в софтуера.

Другото ми искане е за ангажиране на гласни доказателства, а именно разпит на двама свидетели – единият е стоковед, другият – пласьор, относно твърдението ни, че стокови разписки се издават при зареждане на моловете, а именно доставчиците с камиони, и се касае за вътрешен оборот, както и относно обстоятелството, че в базата данни в същия период има отразявани продажби на „Металпласт БГ” ООД. Има изписвани продажби в същия период на това трето лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Нямам възражения относно назначаването на съдебно-техническа експертиза, само  по въпрос № 1 считам, че не е относим към спора, тъй като извършеното сваляне на данни също е станало чрез разрешението на управителя на дружеството и същият, както и счетоводителят, са представили доброволно данните  от сървъра на дружеството.

Относно искането за представяне на справка от ТД на НАП Бургас, считам, че същото не е относимо, тъй като в ревизионното производство и в доклада, и в акта е описано, че на обекта е извършена контролна покупка и в случая е издаден касов бон. Фактът дали някой обект е проверяван или не от служители на НАП, отдел „Оперативни проверки”, не означава че същият издава или не издава редовно касови бележки.

Относно следващото искане за събиране на гласни доказателства, считам, че е неотносимо към спора, тъй като, ако жалбоподателят е закупил стоки без фактури и е продал същите, такава информация не би могла да бъде открита. Считам че въпросните свидетели няма как да докажат твърдените обстоятелства и този така наречен вътрешен оборот във фирмата не знам какво точно представлява, тъй като те купуват и продават на други юридически лица. Отделно от това в преписката са налични доказателства, че „Металпласт БГ” ООД е предоставило въпросния програмен продукт на жалбоподателя за ползване от него.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с преписката доказателства, както и да назначи исканата съдебно-техническа експертиза.

С оглед твърдението на органа по приходите за укрити приходи, счита за основателна молбата на жалбоподателя да се изискат от ТД на НАП Бургас данни и данъчното досие на жалбоподателя, както и за представяне на справка. Следва да бъдат допуснати и двама свидетел при режим на довеждане за следващо съдебно заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с административната преписка доказателства.

ДОПУСКА назначаване на съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае със съдържанието на техническия носител, приложен по делото, при необходимост и сървъра и след като направи справки в НАП и навсякъде където е необходимо, да отговори на задачите, поставени от представителя на жалбоподателя с писмената молба, както и да отговори дали контролната сума на диска съвпада с тази в протокола за обезпечаване на доказателства и със съдържащия се в НАП оригинал на диск.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Щ.П..

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес, като в същия срок следва да представи документ за платения депозит.

Вещото лице да се уведоми след представяне на документ за платен депозит.

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП Бургас да представи съдържащите се в досието на „Интерфууд Бургас” ЕООД данни за извършените проверки в търговския обект, констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, ако има такива, както и справка за периода от 01.01.2013 г. до 31.05.2014 г. за наличие на различие между подадените от „Интерфууд Бургас” ЕООД в дневниците за покупки фактури и тези за продажби на трети лица.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели при режим на довеждане.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.10.2015 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: