ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 818 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:11 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ХИДРОЕКОСТРОЙ” АД, редовно призован, се явява адвокат Х., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен от по-рано.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване на допълнителното заключение на вещото лице С.В.А., която е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ Х.: Имам два въпроса. Госпожо А., на няколко места в заключението посочвате, че на съответна фактура или на групи фактури счетоводното им отчитане не може да бъде установено. Моля, кажете дали това се дължи на отказ на съответния издател на фактурата да Ви съдейства или на други обстоятелства.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Всички адреси на дружествата са известни, лично съм ги посетила. На нито един от адресите няма такива дружества. Констатациите са в резултат от неоткриването на доставчиците, а не от отказа им да ми предоставят документи.

АДВОКАТ Х.: На стр. 4 от заключението посочвате, че за 2009 г. не са Ви представени от доставчика „ВЕГА 13 – Овчаров и сие” СД счетоводни документи. Въпросът ми е конкретно същия доставчик, отказа да Ви съдейства ли или причината е друга?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: За „ВЕГА 13 – Овчаров и сие” СД за 2009 г. не са ми представени счетоводни документи, защото представителят на този доставчик ми заяви, че не е в състояние да ги открие, не защото няма желание да съдейства на експертизата.

АДВОКАТ Х.: Нямам други въпроси. Моля да се приеме заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 4 от заключението сте записали, че през периода 2006-2008 г. счетоводството е водено редовно на този доставчик. Въпросът ми е дали това касае само въпросните фактури, които сте проверили, или общо счетоводството?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В цялото заключение там, където съм направила констатации за редовно водено счетоводство на доставчика, заявявам, че визирам единствено начина на водене на процесните фактури. Не съм извършвала проверка на цялото счетоводство.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ Х.: Нямам искания по доказателствата. Представям списък на разноските, който моля да приемете, придружен с документи за договорен и изплатен адвокатски хонорар.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице, като възнаграждение следва да бъде присъдено и за представеното основно и за това, представено в днешно съдебно заседание, което съдът определя на такова в размер на 700 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит. Предвид липсата на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА основното и допълнителното заключения на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 700 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Х.: Уважаема госпожо Председател, моля Ви да уважите подадената от „Хидроекострой” АД жалба против процесния ревизионен акт, като присъдите на доверителя ми разноските в настоящото производство, в касационното производство, както и разноските, извършени в производството в предходното гледане на делото в Административен съд Бургас. Жалбата моля да уважите по съображения, които съм развила подробно в писмена защита, с копие за ответника, която моля да приемете. С оглед характера на процеса бих желала в телеграфен стил да изразя съображения, а именно по отношение на доставките, за които е отречено правото на данъчен кредит на доверителя ми за периода 2007-2009 г. Считам че се събраха непротиворечиви и неопровержими доказателства, доказващи правото на доверителя ми на данъчен кредит за тези доставки. На първо място това е назначената и приета в настоящото производство експертиза, чието безусловно заключение е, че за въпросния период жалбоподателят е водил подробна и редовна, от гледна точка на закона и счетоводните стандарти, счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задължението му по ЗДДС. В тази посока считам, че следва да се направят изводи и от събраните многобройни писмени доказателства за всяка група от доставките, както и гласни доказателства. Що се касае до доставките за периода 2005-2006 г., за които е отречено правото на данъчен кредит с ревизионния акт, считам че това право на доверителя ми също е доказано по безспорен начин на първо място от кредитираните му като редовни годишни финансови отчети, на второ място от събраните писмени и гласни доказателства, с които считам, че доверителят ми доказа както реалността на доставките, така и материалната и кадрова обезпеченост на доставчиците си да ги извършат, като съображения за това са изложени в писмената защита. Специално моля съдът, съобразно указанията на Върховен административен съд, да цени събраните в тази посока гласни и писмени доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас и представени по делото писмени бележки. В указан от Вас срок ще представя допълнителни такива. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, в размер на 4825 лева.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 14-дневен срок от днес да изложат допълнителни аргументи в писмен вид в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: