ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 05.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети ноември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 818 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „ХИДРОЕКОСТРОЙ” АД, редовно призован, се явява адвокат Х., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен от по-рано.

         Явява се вещото лице С.А..

 

           СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от ** до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

  ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-счетоводната експертиза, изготвено от вещото лице А., като предварително констатира, че същото е непълно, тъй като вещото лице е дало отговор само на въпросите поставени в предходно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, а експертизата е следвало да даде отговор и на въпросите, на които е даван отговор при първоначалното разглеждане на делото от друго вещо лице така, както е указал Върховен административен съд.

СНЕМА самоличност на вещото лице както следва:

С.В.А. – ** години, българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВОКАТ Х.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

        

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 2, на пети и шести ред отдолу- нагоре вещото лице е записало, че има пренасяне на счетоводната информация от програмата на НАП. Точно какъв вид информация се пренася от програмата на НАП? Това не е счетоводна програма, която подпомага счетоводството.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Именно защото програмата на НАП не е програма, за да се извършва счетоводно подпомагане, а само регистрирането на документа, след това същите тези първични документи са пренесени в счетоводната програма, където става осчетоводяването. По тази причина става дублиране. В програмата на НАП няма кореспонденция на счетоводни документи, а само кореспонденция между сметките.  ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице представено по делото на 28.10.2014 г. Възнаграждение следва да бъде определено след представяне на допълнително заключение, с което да бъде изчерпан предметът на експертизата така, както е очертан с определение от 18.06.2014 г.

По тези съображения, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице А. изслушано в днешно съдебно заседание и УКАЗВА на същото, че следва в предвидените от закона срокове да представи допълнително заключение, като отговори на въпросите формулирани в определението на съда от предходно съдебно заседание.

        

         АДВОКАТ Х.: Аз считам, че депозираното и прието днес заключение на вещото лице удовлетворява изцяло изискването за извършване на нова експертиза за същите обстоятелства, които са били предмет на изследване на експертизата, приета по административно дело № 2161/2012 г. на Административен съд – Бургас. Видно от същата, намираща се на стр. 694 и следващите от посоченото дело, тя е следвало да отговори само на един въпрос и той е за редовността на счетоводството на жалбоподателя в периода 2007-2009 г., като приетата днес експертиза е отговорила не само на този въпрос, но и на конкретни въпроси на жалбоподателя, като изразявам респект към намерението на съда да спази инстанционната дисциплина и се съобрази с указанията на Върховен административен съд. Намирам, че следва да направя изрично възражение против допускане на задача за изследване на счетоводствата на доставчиците, тъй като от 01.01.2007 г. до края на ревизирания период – 2009 г. е действало европейското законодателство и ЗДДС е влязъл в сила от 01.01.2007 г. Напълно се изключва предоставянето на правото на данъчен кредит от обстоятелствата, които се намират и са свързани с доставчиците, в т.ч. счетоводството на доставчика, неговото поведение, наличие или отсъствие на материално-технически и човешки ресурси за извършване на доставките – това, което е от значение.    

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Половината от ревизирания период е  от 2005-2006 г.

 

СЪДЪТ намира, че възражението на адвокат Х. е неоснователно, тъй като в настоящото производство съдът е длъжен да изпълни указанията дадени с отменителното решение на Върховен административен съд по силата на чл. 224 АПК, а същите указания са в смисъл за назначаване на нова експертиза, която при доставчиците да провери процесните доставки без да се изисква проверка на цялостните счетоводства на тези доставчици. Отделно от това, съдът счита за нужно да отбележи, че фактите, които касаят сделките от страна на доставчиците са от значение за преценка дали са налице предпоставките за признаване право на данъчен кредит, тъй като е необходимо съдът по категоричен начин да изключи възможността за евентуално знание от страна на жалбоподателя на обстоятелства при доставчиците, сочещи на извод за заобикаляне на данъчното законодателство. Затова счита, че експертизата следва да бъде извършена в обхвата, посочен в решението на Върховен административен съд, поради което

 

         О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.02.2015 г. – 10:00 часа, за която дата вещото лице и страните уведомени за насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: