ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 18.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети юни                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 818 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хидроекострой” АД, редовно призован, се явява адвокат Х., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен от по-рано.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата лица, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържам жалбата.

В съответствие с указанията в отменителното решение,  правя искане за нова експертиза с предмет редовността на счетоводството на жалбоподателя през 2007-2008 г., по отношение на които  беше оспорено заключението на вещото лице, със задачи, които съм формулирала писмено. Първият въпрос, който дори не съм формулирала, съм посочила, че е въпросът, поставена на експертизата при предходното дело, а съм формулирала още няколко въпроса, които почиват на аргументите, с които сме оспорили заключението и които аргументи смятам, че априори се възприемат от Върховен административен съд. Ако указанието е за повторна експертиза, моля да тя да бъде извършена от друго вещо лице. Представям писмена молба, с копие за колегата. Моля в зависимост от резултатите от счетоводната експертиза, да ми се даде възможност евентуално да поискам и експертиза от специалист по информационни технологии.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Нямам възражения относно назначаването на съдебно-счетоводна експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да уважи искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, като отчита и наличието на задължителни указания в тази насока, дадени в отменителното решение на Върховен административен съд. По тези съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от адвокат Х. в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание и след като се запознае със задължителните указания, касаещи експертизата, дадени в решението на Върховен административен съд.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 700 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА С.А..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.11.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: