ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети юни                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 817 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АГРО БГ“ ЕООД, редовно призован, явява се адвокат Ч., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощена (л. 69).

 

АДВОКАТ Ч.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Възразявам да се даде ход на делото. На основание чл.27, ал. 6 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове дължимата според мен държавна такса е в размер, различен от този, който е внесен по делото и тя е пропорционална на интереса.

 

Направеното възражение съдът намира за неоснователно на първо място, защото в случая оспореният акт е  без определен оценяем интерес и на второ място, защото държавните такси, събирани от съдилищата, са изрично регламентирани в специален подзаконов нормативен акт. Именно такава държавна такса е внесъл жалбоподателят и по настоящото производство, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Ч.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете указание на Министерството на земеделието и храните относно приема на заявленията за отказ по мярката.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и заверен препис от одобрени от Министерството на земеделието и храните указания относно мярка 214 „Агроекологични плащания“.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и заверен препис от одобрени от Министерството на земеделието и храните указания относно мярка 214 „Агроекологични плащания“.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Ч.: Моля да отмените оспорвания административен акт като незаконосъобразен.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да постановите съдебно решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Поддържам становището, изразено с представените материали по делото и претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: