О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  1050     12.05.2015 година, гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на дванадесети май две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 817 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК и е образувано по повод постъпила жалба от М.А.Ж. с ЕГН **********, със съдебен адрес:***, адв. И.Г. ***, против Заповед № РД-01-273/02.04.2015 г., издадена от кмета на община Царево.

С жалбата е направено искане за спиране изпълнението на оспорената заповед, като се сочи, че същото е насрочено за 10.05.2015 г.

Бургаският административен съд, след като се запозна с оспорената заповед, намира искането за спиране на изпълнението за недопустимо. Съображенията са следните:

С оспорената заповед № РД-01-273/02.04.2015 г. е наредено да се премахне установен незаконен строеж: „Дървен покрив на масивна постройка“ с идент. № 00878.501.333.3 по кадастралната карта на гр. Ахтопол, общ. Царево, изграден от жалбоподателя М.Ж., като е определен срок за доброволното й изпълнение до 10.05.2015 г. Заповедта не съдържа изрично разпореждане за предварително изпълнение. Като издадена на основание чл. 225а от ЗУТ, тя не е и сред изключенията, визирани в чл. 217, ал.1 от ЗУТ. Следователно, съгласно общия принцип на чл. 166, ал.1 от АПК, доколкото в специалния закон не е предвидено друго, оспорването спира изпълнението на заповедта. С оглед настъпилия суспензивен ефект на жалбата, искането за спиране на изпълнението се явява недопустимо, поради липса на предмет и следва да се остави без разглеждане.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.А.Ж. с ЕГН **********, със съдебен адрес:***, адв. И.Г. ***, за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД-01-273/02.04.2015 г., издадена от кмета на община Царево.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: